Khung Nhìn Và Tài Liệu Kiến Trúc (Bass Và Những Người Khác) 1: Khái Niệm Kiến Trúc Phần Mềm

Lộ trình của khóa học Kiến trúc phần mềm là gì? Thiết kế kiến trúc phần mềm Yêu cầu: thuộc tính chất lượng (quality attributes) hoặc phẩm chất (qualities) Cách đạt được yêu cầu: chiến thuật (tactics) Chiến thuật dẫn đến kiểu kiến trúc (architectural styles) như thế nào Nghiên cứu điển hình (Case studies)… Continue reading Khung Nhìn Và Tài Liệu Kiến Trúc (Bass Và Những Người Khác) 1: Khái Niệm Kiến Trúc Phần Mềm