Categories
Software Architecture

Kiến Trúc Sư Phần Mềm 1: Vai Trò Của Kiến Trúc Sư

SArchitect: nó làm gì? Các khía cạnh kỹ thuật của việc thiết kế SA đặt trong bối cảnh của cơ cấu tổ chức Nhiều tương tác Người quản lý, kiến trúc sư hệ thống, nhà phát triển SW, kiến trúc sư SA khác, nhân viên tiếp thị, khách hàng Phải hiểu, phối hợp và lắng […]

Categories
Software Architecture

Các Thành Phần OTS 4: Thiết Kế Dựa Trên Thành Phần Như Tìm Kiếm

Thiết kế dựa trên thành phần như tìm kiếm Thiết kế hệ thống dựa trên thành phần Tìm kiếm các cụm COTS tương thích có thể đáp ứng các mục tiêu của hệ thống Tính linh hoạt trong các yêu cầu hệ thống Có lợi cho việc tích hợp các hệ thống dựa trên thành […]

Categories
Software Architecture

Các Thành Phần OTS 3: Kiến Trúc Không Phù Hợp

Kiến trúc không phù hợp Không phải tất cả các thành phần đều hoạt động cùng nhau Một số chỉ dường như nhưng cho kết quả sai (lỗi tinh vi) Các thành phần không được phát triển cho hệ thống có thể không hoạt động Được phát hiện sau khi mua và cố gắng sử […]

Categories
Software Architecture

Các Thành Phần OTS 2: Tác Động Của Các Thành Phần OTS Đến SA

Tác động của các thành phần OTS đến SA Sử dụng các thành phần Cần thiết trong nhiều trường hợp Cũng tạo ra những thách thức mới Khả năng và trách nhiệm của thành phần là ràng buộc SA Ví dụ Giám sát nhà máy hóa chất

Categories
Software Architecture

Các Thành Phần OTS 1: Giới Thiệu Các Thành Phần OTS

Xây dựng hệ thống từ các thành phần OTS Có sẵn (Off-the-shelf) Kiến trúc nên tôn trọng các thuộc tính chất lượng Kiểm soát thiết kế hệ thống = kiểm soát các phẩm chất đạt được ?? Không đúng với các thành phần OTS Các thành phần OTS được sử dụng Lý do kinh tế […]

Categories
Software Architecture

Dòng Sản Phẩm Phần Mềm 4: Điều Gì Làm Cho Dòng Sản Phẩm Hoạt Động?

Điều gì làm cho PL hoạt động? Tiềm năng tái sử dụng rất rộng Yêu cầu Thiết kế kiến trúc Các phần tử Mô hình hóa và phân tích Thử nghiệm Lập kế hoạch dự án Quy trình, phương pháp, công cụ Người Hệ thống mẫu Loại bỏ khiếm khuyết

Categories
Software Architecture

Dòng Sản Phẩm Phần Mềm 3: Kiến Trúc Phần Mềm Cho Dòng Sản Phẩm

SA cho PL SA trong kho tài sản cốt lõi: vai trò trung tâm nhất Cốt lõi của việc xây dựng SW PL thành công: phân biệt giữa những gì là không đổi ở tất cả các thành viên trong họ và những gì được mong đợi sẽ thay đổi SA đã sẵn sàng cho […]

Categories
Software Architecture

Dòng Sản Phẩm Phần Mềm 2: Xác Định Phạm Vi

Xác định phạm vi Phạm vi của PL Xác định những hệ thống có trong nó và những gì nằm ngoài nó Tuyên bố về những hệ thống mà tổ chức sẵn sàng xây dựng như một phần của PL này và những hệ thống nào không sẵn sàng xây dựng Dự đoán tốt nhất […]

Categories
Software Architecture

Dòng Sản Phẩm Phần Mềm 1: Giới Thiệu Dòng Sản Phẩm

Dòng sản phẩm SW (SW PL) Tập hợp các hệ thống chuyên sâu về SW chia sẻ tính năng phổ biến, được quản lý nhằm đáp ứng các nhu cầu cụ thể của phân khúc thị trường hoặc sứ mệnh cụ thể và được phát triển từ một tập hợp tài sản cốt lõi chung […]