Khung Nhìn Và Tài Liệu Kiến Trúc (Hofmeister Và Những Người Khác) 5: Khung Nhìn Kiến Trúc Mã

Khung nhìn mã Mô tả cách tổ chức hệ thống hiện thực SW Các thành phần nguồn thi hành các phần tử riêng lẻ trong khung nhìn mô-đun Các thành phần triển khai khởi tạo các thực thể thời gian chạy trong khung nhìn thực thi Các tệp thực thi được, thư viện, tệp cấu… Continue reading Khung Nhìn Và Tài Liệu Kiến Trúc (Hofmeister Và Những Người Khác) 5: Khung Nhìn Kiến Trúc Mã

Khung Nhìn Và Tài Liệu Kiến Trúc (Hofmeister Và Những Người Khác) 4: Khung Nhìn Kiến Trúc Thực Thi

Khung nhìn thực thi Mục đích chính: Mô tả cấu trúc hệ thống theo các phần tử nền tảng thời gian chạy Các tác vụ hệ điều hành, tiến trình, luồng, không gian địa chỉ Nắm bắt Cách chức năng của hệ thống được gán cho các phần tử nền tảng thời gian chạy Cách… Continue reading Khung Nhìn Và Tài Liệu Kiến Trúc (Hofmeister Và Những Người Khác) 4: Khung Nhìn Kiến Trúc Thực Thi

Khung Nhìn Và Tài Liệu Kiến Trúc (Hofmeister Và Những Người Khác) 3: Khung Nhìn Kiến Trúc Mô-Đun

Khung nhìn mô-đun Mục đích chính: Tiếp cận gần hơn với việc triển khai hệ thống trong phần mềm Khung nhìn khái niệm Các mối quan hệ chức năng rõ ràng Khung nhìn mô-đun Ánh xạ chức năng đến các mô-đun (triển khai) là rõ ràng Mối quan hệ giữa các phần tử triển khai… Continue reading Khung Nhìn Và Tài Liệu Kiến Trúc (Hofmeister Và Những Người Khác) 3: Khung Nhìn Kiến Trúc Mô-Đun

Khung Nhìn Và Tài Liệu Kiến Trúc (Hofmeister Và Những Người Khác) 2: Khung Nhìn Kiến Trúc Khái Niệm

Khung nhìn kiến trúc khái niệm Gần với miền ứng dụng nhất Sản phẩm = tập hợp các thành phần và trình kết nối khái niệm có thể phân tách (decomposable), kết nối với nhau (interconnected) Hấp dẫn do tiềm năng tái sử dụng, COTS Có nghĩa là giao tiếp và điều khiển được hiểu… Continue reading Khung Nhìn Và Tài Liệu Kiến Trúc (Hofmeister Và Những Người Khác) 2: Khung Nhìn Kiến Trúc Khái Niệm

Khung Nhìn Và Tài Liệu Kiến Trúc (Hofmeister Và Những Người Khác) 1: Khái Niệm Kiến Trúc Phần Mềm

Lộ trình của khóa học Kiến trúc phần mềm là gì? Thiết kế kiến trúc phần mềm Yêu cầu: thuộc tính chất lượng (quality attributes) hoặc phẩm chất (qualities) Cách đạt được yêu cầu: chiến thuật (tactics) Chiến thuật dẫn đến kiểu kiến trúc (architectural styles) như thế nào Nghiên cứu điển hình (Case studies)… Continue reading Khung Nhìn Và Tài Liệu Kiến Trúc (Hofmeister Và Những Người Khác) 1: Khái Niệm Kiến Trúc Phần Mềm

Khung Nhìn Và Tài Liệu Kiến Trúc (Bass Và Những Người Khác) 5: Lập tài liệu trên các khung nhìn

Lập tài liệu trên các khung nhìn Thu thập thông tin áp dụng cho Nhiều khung nhìn Tổng thể gói tài liệu 3 khía cạnh chính Cách trình bày và tổ chức tài liệu để các bên liên quan tìm thấy thông tin một cách hiệu quả và đáng tin cậy Danh mục khung nhìn… Continue reading Khung Nhìn Và Tài Liệu Kiến Trúc (Bass Và Những Người Khác) 5: Lập tài liệu trên các khung nhìn

Khung Nhìn Và Tài Liệu Kiến Trúc (Bass Và Những Người Khác) 4: Lập Tài Liệu Một Khung Nhìn

Lập tài liệu một khung nhìn Cần tổ chức tiêu chuẩn Phân bổ thông tin cụ thể cho các phần cụ thể => Người viết tài liệu có thể tiếp cận công việc (task) Người viết tài liệu có thể nhận ra việc hoàn thành Người đọc tài liệu tìm thấy thông tin quan tâm… Continue reading Khung Nhìn Và Tài Liệu Kiến Trúc (Bass Và Những Người Khác) 4: Lập Tài Liệu Một Khung Nhìn

Khung Nhìn Và Tài Liệu Kiến Trúc (Bass Và Những Người Khác) 3: Các Khung Nhìn

Khung nhìn và tài liệu SA Nguyên tắc cơ bản của việc lập tài liệu SA: Việc lập tài liệu kiến trúc là một vấn đề Ghi lại các khung nhìn có liên quan Thêm tài liệu áp dụng cho nhiều khung nhìn Các phần trong việc lập tài liệu Chọn các khung nhìn thích… Continue reading Khung Nhìn Và Tài Liệu Kiến Trúc (Bass Và Những Người Khác) 3: Các Khung Nhìn

Khung Nhìn Và Tài Liệu Kiến Trúc (Bass Và Những Người Khác) 2: Sử dụng Kiến Trúc Phần Mềm

Sử dụng SA Bản thiết kế chi tiết cho hệ thống và dự án phát triển nó Xác định phân công công việc Mang đặc tính chính của hệ thống Tạo tác (Artifact) để phân tích sớm Tìm hiểu, bảo trì, khai thác hệ thống sau khi triển khai Chất keo khái niệm Cho tất… Continue reading Khung Nhìn Và Tài Liệu Kiến Trúc (Bass Và Những Người Khác) 2: Sử dụng Kiến Trúc Phần Mềm