Cách Bitcoin đạt được sự phi tập trung 2: Đồng thuận phân tán

2.2. Đồng thuận phân tán Chúng tôi đã thảo luận, một cách chung chung, tập trung và phi tập trung. Bây giờ chúng ta hãy xem xét sự phi tập trung trong Bitcoin ở cấp độ kỹ thuật hơn. Một thuật ngữ chính được đưa ra trong suốt cuộc thảo luận này là đồng thuận,… Continue reading Cách Bitcoin đạt được sự phi tập trung 2: Đồng thuận phân tán

Cách Bitcoin đạt được sự phi tập trung 1: Tập trung so với phi tập trung

Trong chương này, chúng ta thảo luận về phi tập trung trong Bitcoin. Trong Chương 1, chúng ta đã xem xét các khái niệm cơ bản về mật mã hóa làm nền tảng cho Bitcoin và kết thúc bằng mô tả về một loại tiền tệ đơn giản được gọi là Scroogecoin. Scroogecoin đạt được… Continue reading Cách Bitcoin đạt được sự phi tập trung 1: Tập trung so với phi tập trung

Giới thiệu về Mật mã học và Tiền điện tử 5: Hai tiền tệ đơn giản

1.5. Hai tiền tệ đơn giản Bây giờ chúng ta hãy chuyển từ mật mã học sang tiền điện tử. Ăn rau mật mã của chúng tôi sẽ bắt đầu mang lại lợi nhuận ở đây, và chúng ta sẽ dần dần xem các mảnh khớp với nhau như thế nào và tại sao các… Continue reading Giới thiệu về Mật mã học và Tiền điện tử 5: Hai tiền tệ đơn giản

Giới thiệu về Mật mã học và Tiền điện tử 4: Khóa công khai làm nhận dạng

1.4. Khóa công khai làm nhận dạng Hãy xem một thủ thuật hay đi kèm với chữ ký số. Ý tưởng là lấy một khóa công khai, một trong những khóa xác minh công khai đó từ một lược đồ chữ ký số và đánh đồng nó với danh tính của một người hoặc một… Continue reading Giới thiệu về Mật mã học và Tiền điện tử 4: Khóa công khai làm nhận dạng

Giới thiệu về Mật mã học và Tiền điện tử 3: Chữ ký số

1.3. Chữ ký số Trong phần này, chúng ta xem xét chữ ký số. Đây là nguyên thủy mật mã thứ hai, cùng với các hàm băm, mà chúng ta cần làm khối xây dựng cho cuộc thảo luận về tiền điện tử trong Phần 1.5. Chữ ký số được cho là tương tự kỹ… Continue reading Giới thiệu về Mật mã học và Tiền điện tử 3: Chữ ký số

Giới thiệu về Mật mã học và Tiền điện tử 2: Con trỏ băm và cấu trúc dữ liệu

1.2. Con trỏ băm và cấu trúc dữ liệu Trong phần này, chúng ta thảo luận về con trỏ băm và các ứng dụng của chúng. Con trỏ băm là một cấu trúc dữ liệu hóa ra lại hữu ích trong nhiều hệ thống mà chúng ta xem xét. Một con trỏ băm chỉ đơn… Continue reading Giới thiệu về Mật mã học và Tiền điện tử 2: Con trỏ băm và cấu trúc dữ liệu

Giới thiệu về Mật mã học và Tiền điện tử 1: Các hàm băm mật mã

Tất cả các loại tiền tệ cần một số cách để kiểm soát nguồn cung và thực thi các đặc tính bảo mật khác nhau để ngăn chặn gian lận. Đối với tiền tệ pháp định (fiat currencies), các tổ chức như ngân hàng trung ương kiểm soát nguồn cung tiền và thêm các tính… Continue reading Giới thiệu về Mật mã học và Tiền điện tử 1: Các hàm băm mật mã

Lưu trữ AWS 7: Dịch vụ lưu trữ đơn giản của Amazon

Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) là một dịch vụ lưu trữ đối tượng cung cấp khả năng mở rộng, tính khả dụng dữ liệu, bảo mật và hiệu suất hàng đầu trong ngành. Điều này có nghĩa là khách hàng thuộc mọi quy mô và ngành nghề có thể sử dụng nó để lưu… Continue reading Lưu trữ AWS 7: Dịch vụ lưu trữ đơn giản của Amazon