Categories
E-commerce Uncategorized

Quản Trị Nền Tảng Thương Mại Điện Tử B2B OroCommerce (Phần 1: Sản Phẩm)

1. Products Hiểu vòng đời sản phẩm Tạo họ sản phẩm và thuộc tính sản phẩm — dùng để thiết kế cấu trúc thông tin sản phẩm và đưa ra các đặc điểm cụ thể của sản phẩm, như màu sắc hoặc kích cỡ. Sản phẩm đơn giản là các mặt hàng tồn tại trong […]