Categories
Software Architecture

Khung Nhìn Và Tài Liệu Kiến Trúc (Hofmeister Và Những Người Khác) 5: Khung Nhìn Kiến Trúc Mã

Khung nhìn mã Mô tả cách tổ chức hệ thống hiện thực SW Các thành phần nguồn thi hành các phần tử riêng lẻ trong khung nhìn mô-đun Các thành phần triển khai khởi tạo các thực thể thời gian chạy trong khung nhìn thực thi Các tệp thực thi được, thư viện, tệp cấu […]

Categories
Software Architecture

Khung Nhìn Và Tài Liệu Kiến Trúc (Hofmeister Và Những Người Khác) 4: Khung Nhìn Kiến Trúc Thực Thi

Khung nhìn thực thi Mục đích chính: Mô tả cấu trúc hệ thống theo các phần tử nền tảng thời gian chạy Các tác vụ hệ điều hành, tiến trình, luồng, không gian địa chỉ Nắm bắt Cách chức năng của hệ thống được gán cho các phần tử nền tảng thời gian chạy Cách […]

Categories
Software Architecture

Khung Nhìn Và Tài Liệu Kiến Trúc (Hofmeister Và Những Người Khác) 3: Khung Nhìn Kiến Trúc Mô-Đun

Khung nhìn mô-đun Mục đích chính: Tiếp cận gần hơn với việc triển khai hệ thống trong phần mềm Khung nhìn khái niệm Các mối quan hệ chức năng rõ ràng Khung nhìn mô-đun Ánh xạ chức năng đến các mô-đun (triển khai) là rõ ràng Mối quan hệ giữa các phần tử triển khai […]

Categories
Software Architecture

Khung Nhìn Và Tài Liệu Kiến Trúc (Hofmeister Và Những Người Khác) 2: Khung Nhìn Kiến Trúc Khái Niệm

Khung nhìn kiến trúc khái niệm Gần với miền ứng dụng nhất Sản phẩm = tập hợp các thành phần và trình kết nối khái niệm có thể phân tách (decomposable), kết nối với nhau (interconnected) Hấp dẫn do tiềm năng tái sử dụng, COTS Có nghĩa là giao tiếp và điều khiển được hiểu […]

Categories
Software Architecture

Khung Nhìn Và Tài Liệu Kiến Trúc (Hofmeister Và Những Người Khác) 1: Khái Niệm Kiến Trúc Phần Mềm

Lộ trình của khóa học Kiến trúc phần mềm là gì? Thiết kế kiến trúc phần mềm Yêu cầu: thuộc tính chất lượng (quality attributes) hoặc phẩm chất (qualities) Cách đạt được yêu cầu: chiến thuật (tactics) Chiến thuật dẫn đến kiểu kiến trúc (architectural styles) như thế nào Nghiên cứu điển hình (Case studies) […]