Khung Nhìn Và Tài Liệu Kiến Trúc (Hofmeister Và Những Người Khác) 4: Khung Nhìn Kiến Trúc Thực Thi

Khung nhìn thực thi

 • Mục đích chính:
  • Mô tả cấu trúc hệ thống theo các phần tử nền tảng thời gian chạy
   • Các tác vụ hệ điều hành, tiến trình, luồng, không gian địa chỉ
  • Nắm bắt
   • Cách chức năng của hệ thống được gán cho các phần tử nền tảng thời gian chạy
   • Cách các cá thể thời gian chạy kết quả giao tiếp
   • Tài nguyên vật lý được phân bổ cho chúng như thế nào
   • Vị trí, di chuyển, sao chép các thể hiện thời gian chạy

Khung nhìn thực thi, 2

 • Động lực
  • Hiệu suất, yêu cầu phân phối, nền tảng thời gian chạy (SW, HW)
 • Được sử dụng để
  • Phân tích hiệu suất, giám sát, điều chỉnh, gỡ lỗi, bảo trì dịch vụ
 • Đôi khi không đáng kể (một luồng, một tiến trình)
 • Cung cấp sự chuẩn bị tốt hơn cho thay đổi: Khung nhìn này có thể sẽ thay đổi thường xuyên hơn các khung nhìn khác vì
  • Phụ thuộc mạnh mẽ vào nền tảng SW và HW => thích ứng với những thay đổi / tiến bộ trong công nghệ
  • Kết hợp chặt chẽ với các yêu cầu về hiệu suất và phân phối
   • Điều chỉnh khung nhìn thực thi trong quá trình phát triển

Nhiệm vụ thiết kế

 • Phân tích toàn cục , thiết kế trung tâm, phân bổ tài nguyên
 • Thiết kế trung tâm sử dụng
  • Thẻ vấn đề từ phân tích toàn cục
  • Các thành phần, trình kết nối, cấu hình từ khung nhìn khái niệm
  • Mô-đun, được ánh xạ thành các thực thể thời gian chạy
  • Kiến trúc HW cũng nhập ở đây
 • Thiết kế trung tâm tạo ra
  • Các thực thể thời gian chạy, đường truyền thông tin, cấu hình thực thi
   • Các thực thể thời gian chạy đầu vào cho khung nhìn mã
   • Ảnh hưởng đến việc triển khai hệ thống (mã nguồn)
 • Nhiệm vụ thiết kế cuối cùng: phân bổ tài nguyên
  • Có thể khám phá các ràng buộc về tài nguyên đòi hỏi một số quyết định thay đổi (không thường xuyên)
 • Phản hồi
  • Các yếu tố, vấn đề, chiến lược mới cung cấp trở lại phân tích toàn cục
  • Cập nhật trong các quyết định về khung nhìn khái niệm, phân vùng lại mô-đun

Nhiệm vụ thiết kế

Nhiệm vụ thiết kế.

Phân tích toàn cục

 • Các yếu tố cụ thể
  • Yêu cầu hiệu suất, cơ chế giao tiếp
  • Tính tin cậy
 • Các chiến lược cụ thể
  • Chia sẻ tài nguyên, chính sách lập lịch trình
   • Đôi khi những điều này chỉ được biết sau này
 • Phân tích nền tảng HW và SW

Nền tảng HW

 • Danh sách các thành phần HW được sử dụng trong hệ thống
 • Cấu trúc liên kết (Topology) hoặc kết nối giữa chúng
 • Xác định
  • Phần nào của nền tảng HW có thể thay đổi
  • Khả năng thay đổi
  • Khi nào thay đổi sẽ xảy ra

Nền tảng SW

 • Cần biết cơ sở hạ tầng SW giữa nền tảng HWsản phẩm
  • Hệ điều hành (truyền thống)
  • Hệ điều hành + phần mềm mạng + lớp phần mềm trung gian + DBMS (ngày nay)
  • Các sản phẩm trong một công ty chia sẻ nền tảng SW chung (đặc biệt là các sản phẩm dòng sản phẩm)
 • Liệt kê các phần tử nền tảng để sử dụng trong khung nhìn này

biểu đồ nền tảng SW

Biểu đồ nền tảng SW.

Nền tảng SW, 2

 • Xác định
  • Phần nào của nền tảng SW có thể thay đổi
  • Khả năng xảy ra, thời gian, tác động của sự thay đổi
  • SW có thể thay đổi do thay đổi HW

Các thực thể thời gian chạy

 • Việc cần làm
  • Ánh xạ (các thành phần khái niệm và) các mô-đun tới các phần tử nền tảng đã xác định
  • Thực thể thời gian chạy được phân bổ cho một phần tử nền tảng
 • Các thực thể thời gian chạy không có tương ứng trực tiếp với các mô-đun
  • Tiến trình ẩn (Daemons), các tiến trình máy chủ khác

Biểu đồ các thực thể thời gian chạy.

Các thực thể thời gian chạy, 2

 • Tài nguyên
  • Chia sẻ
   • Được phép hoặc bắt buộc giữa các thực thể thời gian chạy
   • Tệp, bộ đệm, máy chủ, v.v.
  • Sao chép
  • Phân phối trên các máy chủ
 • Các quyết định được ghi lại dưới dạng đặc điểm thời gian chạy của mỗi thực thể thời gian chạy
  • Exp: loại máy chủ, sao chép, điều khiển đồng thời được sử dụng, các chính sách chia sẻ tài nguyên khác

Các đường truyền thông

 • Các đường truyền thông tin được cho phép và mong đợi giữa các thực thể thời gian chạy
  • Cơ chế và tài nguyên (các phần tử nền tảng) được sử dụng cho giao tiếp đó
  • Cơ chế giao tiếp có thể sử dụng các phần tử nền tảng như hộp thư, hàng đợi, bộ đệm, tệp tin
 • Thực hiện các giao thức cho đường dẫn
  • Phân tán giữa các thực thể thời gian chạy tham gia vào giao tiếp
  • Các thực thể thời gian chạy mới có thể được giới thiệu nếu giao thức quá phức tạp
   • Exp: liên kết đến HW đặc biệt

biểu đồ các đường truyền thông

Biểu đồ các đường truyền thông.

Cấu hình thực thi

 • Cấu trúc liên kết thời gian chạy của hệ thống
  • Các thể hiện của các thực thể thời gian chạy và cách chúng được kết nối
 • Xác định các thể hiện thời gian chạy và các thuộc tính của chúng
  • Thực thể thời gian chạy tương ứng và tên máy chủ
  • Phân bổ tài nguyên của từng thể hiện
  • Thông tin về việc tạo và hủy

Cấu hình thực thi, 2

 • Mô tả sự liên kết giữa các thể hiện thời gian chạy
  • Các thể hiện thời gian chạy nào giao tiếp
  • Các con đường liên lạc tạm thời và lâu dài
  • Sơ đồ cấu hình thực thi
   • Các thực thể và thể hiện của chúng
  • Hiếm khi tĩnh
   • Cần xác định và mô tả
    • Cấu hình thay đổi như thế nào theo thời gian
    • Các thay đổi được kiểm soát như thế nào
   • Giai đoạn vận hành, khởi động và tắt máy
   • Một số hệ thống: cấu hình thay đổi trong quá trình hoạt động

Đánh giá toàn cục

 • Nhiều đầu vào cho nhiệm vụ thiết kế trung tâm
  • Thiết kế khung nhìn khái niệm
   • Đồng thời giữa các thành phần khái niệm, cấu hình thực thi đó phải hỗ trợ
  • Các chiến lược phân tích toàn cục
   • Hiệu suất, độ tin cậy
  • Mô-đun và các phụ thuộc của chúng
   • Ràng buộc các thực thể thời gian chạy và giao tiếp của chúng
  • Kiến trúc HW
   • Tài nguyên HW, các ràng buộc trên nền tảng SW
   • Chi phí triển khai, tránh các thuật toán phức tạp
 • Nguồn thông tin nào vào thời điểm nào
  • Cân bằng các hướng dẫn và hạn chế này

Đánh giá toàn cục, 2

 • Thử nghiệm hoặc mô phỏng hiệu suất
  • Kỹ thuật phân tích không đủ
 • Kết quả đánh giá toàn cục
  • Điều chỉnh / tinh chỉnh ranh giới của các thực thể thời gian chạy
  • Sửa đổi đặc điểm của chúng cho phù hợp

Nhiệm vụ thiết kế cuối cùng: phân bổ tài nguyên

 • Xem xét các thể hiện thời gian chạy, ngân sách được xác định trong nhiệm vụ cấu hình
 • Phân bổ chúng cho các tài nguyên HW cụ thể
 • Gán các giá trị cụ thể cho các thuộc tính được lập ngân sách
  • Exp: thiết lập mức độ ưu tiên của tiến trình
 • Phân tích toàn cục
  • Các nguồn lực đã xác định sẽ được phân bổ, Nền tảng HW và SW => tài nguyên kết quả
  • Nền tảng SW
   • Số lượng cố định hoặc có thể định cấu hình của từng loại phần tử nền tảng

Nhiệm vụ thiết kế cuối cùng: phân bổ tài nguyên 2

 • Quyết định phân bổ
  • Bản địa hóa khá
  • Thường được đưa ra tại thời điểm xây dựng
 • Mục đích: sử dụng các kỹ thuật tiêu chuẩn từ phân tích toàn cục
  • Và các chiến lược cụ thể
 • Exp: RMS (rate monotonic scheduling/lập lịch biểu đơn điệu tỷ lệ) được sử dụng để chỉ định mức độ ưu tiên cho các tiến trình

Leave a comment

Your email address will not be published.