Categories
Software Architecture

Các Kiểu Kiến Trúc 3: Đường Ống Và Bộ Lọc

Đường ống và bộ lọc Mỗi thành phần có Tập hợp đầu vào (đọc) Tập hợp đầu ra (được tạo ra) Thành phần bộ lọc Các biến đổi tăng dần một số lượng dữ liệu ở đầu vào thành dữ liệu ở đầu ra Biến đổi luồng sang luồng Chuyển đổi cục bộ Sử dụng […]

Categories
Software Architecture

Các Kiểu Kiến Trúc 2: Hệ Thống Tuần Tự Hàng Loạt

Hệ thống luồng dữ liệu Tính sẵn có của dữ liệu kiểm soát việc tính toán Cấu trúc của thiết kế bị chi phối bởi chuyển động có trật tự của dữ liệu từ tiến trình này sang tiến trình khác Mô hình luồng dữ liệu là rõ ràng Không có tương tác nào khác […]

Categories
Software Architecture

Các Kiểu Kiến Trúc 1: Giới Thiệu Kiểu Kiến Trúc

Các phần tử của Mô tả kiến trúc Định nghĩa kiến trúc của một hệ thống lựa chọn Các thành phần: định nghĩa địa điểm tính toán Ví dụ: bộ lọc, cơ sở dữ liệu, đối tượng, ADTs Các trình kết nối: làm trung gian tương tác giữa các thành phần Ví dụ: lệnh gọi […]

Categories
Software Architecture

Các Chiến Thuật Kiến Trúc 7: Sử Dụng Chiến Thuật Tính Dễ Sử Dụng

Chiến thuật dễ sử dụng Tính dễ sử dụng liên quan đến Mức độ dễ dàng của người dùng để hoàn thành một tác vụ mong muốn Loại hỗ trợ mà hệ thống cung cấp cho người dùng Chiến thuật Thời gian chạy: hỗ trợ người dùng trong quá trình thực thi hệ thống Thời […]

Categories
Software Architecture

Các Chiến Thuật Kiến Trúc 6: Sử Dụng Chiến Thuật Tính Kiểm Thử

Các chiến thuật kiểm thử Mục tiêu: cho phép kiểm tra dễ dàng hơn khi một số bước phát triển phần mềm được hoàn thành Các kỹ thuật kiến trúc để tăng cường khả năng kiểm thử phần mềm chưa quá trưởng thành nhưng rất có giá trị 40% phát triển hệ thống Kiểm tra […]

Categories
Software Architecture

Các Chiến Thuật Kiến Trúc 5: Sử Dụng Chiến Thuật Tính An Ninh

Các chiến thuật bảo mật Mục tiêu: chống lại các cuộc tấn công, phát hiện các cuộc tấn công, phục hồi sau các cuộc tấn công Tương tự phòng thủ ngôi nhà Khóa cửa Cảm biến chuyển động Bảo hiểm Chiến thuật bảo mật (2) Chống lại các cuộc tấn công Xác thực người dùng […]

Categories
Software Architecture

Các Chiến Thuật Kiến Trúc 4: Sử Dụng Chiến Thuật Tính Hiệu Suất

Chiến thuật hiệu suất Mục tiêu: tạo phản hồi cho một sự kiện đến hệ thống trong thời hạn xác định Sự kiện: đơn hoặc luồng Sự xuất hiện của một thông báo, sự hết hạn của một khoảng thời gian, sự phát hiện ra sự thay đổi trạng thái đáng kể trong môi trường […]

Categories
Software Architecture

Các Chiến Thuật Kiến Trúc 3: Sử Dụng Chiến Thuật Tính Sửa Đổi

Chiến thuật tính sửa đổi Mục tiêu: kiểm soát thời gian và chi phí để hiện thực, kiểm tra, sửa đổi và triển khai các thay đổi Bộ chiến thuật Cục bộ hóa các sửa đổi (Localize modifications) Giảm số lượng mô-đun bị ảnh hưởng bởi một thay đổi Ngăn chặn các hiệu ứng gợn […]

Categories
Software Architecture

Các Chiến Thuật Kiến Trúc 2: Sử Dụng Chiến Thuật Tính Sẵn Sàng

Chiến thuật tính sẵn sàng Sự thất bại (Failure) Sai lệch với hành vi chức năng mong đợi Quan sát được bởi người dùng hệ thống Sự thất bại vs khuyết điểm (fault) Khuyết điểm: sự kiện mà có thể gây ra một sự thất bại Các chiến thuật tính sẵn sàng Giữ cho các […]