Categories
Software Architecture

Các Chiến Thuật Kiến Trúc 7: Sử Dụng Chiến Thuật Tính Dễ Sử Dụng

Chiến thuật dễ sử dụng

 • Tính dễ sử dụng liên quan đến
  • Mức độ dễ dàng của người dùng để hoàn thành một tác vụ mong muốn
  • Loại hỗ trợ mà hệ thống cung cấp cho người dùng
 • Chiến thuật
  • Thời gian chạy: hỗ trợ người dùng trong quá trình thực thi hệ thống
  • Thời gian thiết kế: hỗ trợ nhà phát triển giao diện
   • Bản chất lặp đi lặp lại của thiết kế giao diện
   • Liên quan đến chiến thuật tính sửa đổi
    • Sự cải tiến của chiến thuật tính nhất quán ngữ nghĩa để bản địa hóa các thay đổi dự kiến

Các chiến thuật thời gian chạy

 • Người dùng phản hồi về những gì hệ thống đang làm
 • Cung cấp cho người dùng khả năng đưa ra các lệnh về tính dễ sử dụng
  • Hủy (Cancel)
  • Hoàn tác (Undo)
  • Tổng hợp (Aggregate)
  • Hiển thị nhiều chế độ xem (Show multiple views)

Chiến thuật dễ sử dụng thời gian chạy

Sử Dụng Chiến Thuật Tính Dễ Sử Dụng.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *