Các bộ chứa AWS 5: Dịch vụ Red Hat OpenShift trên AWS

Dịch vụ Red Hat OpenShift trên AWS (ROSA) cung cấp trải nghiệm tích hợp để sử dụng OpenShift. Nếu đã quen thuộc với OpenShift, bạn có thể đẩy nhanh quá trình phát triển ứng dụng của mình bằng cách tận dụng các công cụ và API OpenShift quen thuộc để triển khai trên AWS. Với… Continue reading Các bộ chứa AWS 5: Dịch vụ Red Hat OpenShift trên AWS

Các bộ chứa AWS 3: Dịch vụ Amazon Elastic Kubernetes

Dịch vụ Amazon Elastic Kubernetes (Amazon EKS) giúp dễ dàng triển khai, quản lý và mở rộng quy mô các ứng dụng được chứa trong vùng chứa bằng Kubernetes trên AWS. Amazon EKS chạy cơ sở hạ tầng quản lý Kubernetes cho bạn trên nhiều vùng sẵn sàng AWS để loại bỏ một điểm lỗi… Continue reading Các bộ chứa AWS 3: Dịch vụ Amazon Elastic Kubernetes

Các bộ chứa AWS 2: Dịch vụ bộ chứa đàn hồi của Amazon

Amazon Elastic Container Service (Amazon ECS) là một dịch vụ điều phối bộ chứa hiệu suất cao, có khả năng mở rộng cao, hỗ trợ bộ chứa Docker và cho phép bạn dễ dàng chạy và mở rộng các ứng dụng được chứa trong bộ chứa trên AWS. Amazon ECS giúp bạn không cần phải… Continue reading Các bộ chứa AWS 2: Dịch vụ bộ chứa đàn hồi của Amazon

Các bộ chứa AWS 1: Amazon Elastic Container Registry

Amazon Elastic Container Registry (ECR) là một hệ thống đăng ký bộ chứa Docker được quản lý đầy đủ giúp các nhà phát triển dễ dàng lưu trữ, quản lý và triển khai hình ảnh bộ chứa Docker. Amazon ECR được tích hợp với Amazon Elastic Container Service (Amazon ECS), giúp đơn giản hóa quá… Continue reading Các bộ chứa AWS 1: Amazon Elastic Container Registry

Danh mục Các bộ chứa AWS

Các chủ đề Hệ thống đăng ký vùng chứa đàn hồi của Amazon (trang 26) Dịch vụ vùng chứa đàn hồi của Amazon (trang 27) Dịch vụ Amazon Elastic Kubernetes (trang 27) AWS App2Container (trang 27) Dịch vụ Red Hat OpenShift trên AWS (tr. 27)

Các dịch vụ máy tính AWS 14: VMware Cloud trên AWS

VMware Cloud trên AWS là một đám mây tích hợp do AWS và VMware đồng phát triển, cung cấp một dịch vụ sáng tạo, an toàn và có khả năng mở rộng cao cho phép các tổ chức di chuyển và mở rộng liên tục các môi trường dựa trên VMware vSphere tại chỗ của… Continue reading Các dịch vụ máy tính AWS 14: VMware Cloud trên AWS

Các dịch vụ máy tính AWS 13: Bước sóng AWS

Bước sóng AWS là Cơ sở hạ tầng AWS được tối ưu hóa cho các ứng dụng điện toán biên di động. Vùng bước sóng (Wavelength Zones) là triển khai cơ sở hạ tầng AWS nhúng các dịch vụ lưu trữ và tính toán AWS vào trung tâm dữ liệu của nhà cung cấp dịch… Continue reading Các dịch vụ máy tính AWS 13: Bước sóng AWS