Categories
Software Architecture

Các bộ chứa AWS 2: Dịch vụ bộ chứa đàn hồi của Amazon

Amazon Elastic Container Service (Amazon ECS) là một dịch vụ điều phối bộ chứa hiệu suất cao, có khả năng mở rộng cao, hỗ trợ bộ chứa Docker và cho phép bạn dễ dàng chạy và mở rộng các ứng dụng được chứa trong bộ chứa trên AWS. Amazon ECS giúp bạn không cần phải cài đặt và vận hành phần mềm điều phối bộ chứa của riêng mình, quản lý và mở rộng quy mô một cụm máy ảo hoặc lên lịch cho bộ chứa trên các máy ảo đó.

Với các lệnh gọi API đơn giản, bạn có thể khởi chạy và dừng các ứng dụng hỗ trợ Docker, truy vấn trạng thái hoàn chỉnh của ứng dụng và truy cập nhiều tính năng quen thuộc như vai trò IAM, nhóm bảo mật, bộ cân bằng tải, Sự kiện Amazon CloudWatch, mẫu AWS CloudFormation và AWS CloudTrail nhật ký.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *