Categories
Software Architecture

Các bộ chứa AWS 1: Amazon Elastic Container Registry

Amazon Elastic Container Registry (ECR) là một hệ thống đăng ký bộ chứa Docker được quản lý đầy đủ giúp các nhà phát triển dễ dàng lưu trữ, quản lý và triển khai hình ảnh bộ chứa Docker. Amazon ECR được tích hợp với Amazon Elastic Container Service (Amazon ECS), giúp đơn giản hóa quá trình phát triển của bạn đối với công việc sản xuất. Amazon ECR loại bỏ nhu cầu vận hành kho lưu trữ bộ chứa của riêng bạn hoặc lo lắng về việc mở rộng quy mô
cơ sở hạ tầng bên dưới. Amazon ECR lưu trữ hình ảnh của bạn trong một kiến trúc có khả năng mở rộng và khả dụng cao, cho phép bạn triển khai các bộ chứa cho các ứng dụng của mình một cách đáng tin cậy. Tích hợp với AWS Identity and Access Management (IAM) (p. 73) cung cấp khả năng kiểm soát mức tài nguyên của từng kho lưu trữ. Với Amazon
ECR, không có phí trả trước hoặc cam kết. Bạn chỉ phải trả cho lượng dữ liệu bạn lưu trữ trong kho lưu trữ của mình và dữ liệu được chuyển lên Internet.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *