Categories
Software Architecture

Các Chiến Thuật Kiến Trúc 1: Giới Thiệu Chiến Thuật Kiến Trúc

Chiến thuật Chất lượng đạt được thông qua các quyết định thiết kế Những quyết định thiết kế nào cần thiết để đạt được một chất lượng cụ thể? Chiến thuật Quyết định thiết kế ảnh hưởng đến việc kiểm soát sự đáp ứng một thuộc tính chất lượng Chiến lược kiến trúc Tập hợp […]

Categories
Software Architecture

Các Kịch Bản Thuộc Tính Chất Lượng 8: Các Khái Niệm Trong Giao Tiếp

Các kích thích Tính sẵn sàng Sự kiện không mong đợi, không xảy ra sự kiện dự kiến Tính sửa đổi Yêu cầu thêm / xóa / sửa đổi / thay đổi chức năng, QA, dung lượng, nền tảng, v.v. Hiệu suất Các sự kiện định kỳ hoặc ngẫu nhiên hoặc lẻ tẻ xảy ra […]

Categories
Software Architecture

Các Kịch Bản Thuộc Tính Chất Lượng 7: Tính Dễ Sử Dụng

Tính dễ sử dụng Liên quan đến Mức độ dễ dàng của người dùng để hoàn thành một tác vụ mong muốn Loại hỗ trợ người dùng mà hệ thống cung cấp Các vấn đề về tính dễ sử dụng thường được phát hiện trong quá trình xây dựng nguyên mẫu và kiểm thử của […]

Categories
Software Architecture

Các Kịch Bản Thuộc Tính Chất Lượng 6: Kiểm Thử

Kiểm thử Sự dễ dàng mà SW có thể phô bày khuyết điểm của nó qua kiểm thử Kiểm thử: 40% chi phí cho việc phát triển hệ thống tốt Xác suất mà SW sẽ thất bại trong lần thực hiện kiểm thử kế tiếp Giả sử rằng phần mềm có ít nhất một khuyết […]

Categories
Software Architecture

Các Kịch Bản Thuộc Tính Chất Lượng 5: An Ninh

An ninh Đo lường khả năng của hệ thống Chống lại việc sử dụng trái phép Cung cấp dịch vụ cho người dùng hợp pháp Tấn công: cố gắng vi phạm bảo mật Cố gắng truy cập trái phép vào dữ liệu / dịch vụ Cố gắng sửa đổi dữ liệu trái phép Cố gắng […]

Categories
Software Architecture

Các Kịch Bản Thuộc Tính Chất Lượng 4: Hiệu Suất

Hiệu suất Quan tâm đến đáp ứng thời gian Hệ thống mất bao lâu để phản hồi khi một sự kiện xảy ra Sự kiện Ngắt quãng, thông báo, yêu cầu từ người dùng, thời gian trôi qua Sự phức tạp Số lượng nguồn sự kiện và cách thức đến Cách thức đến cho các […]

Categories
Software Architecture

Các Kịch Bản Thuộc Tính Chất Lượng 3: Khả Năng Sửa Đổi

Khả năng sửa đổi Quan tâm đến chi phí thay đổi Điều gì có thể thay đổi tạo tác? Thay đổi được thực hiện khi nào và bởi ai? Khi xác định rõ một thay đổi Việc hiện thực mới phải được thiết kế, hiện thực, kiểm thử, triển khai Tất cả những hành động […]

Categories
Software Architecture

Các Kịch Bản Thuộc Tính Chất Lượng 2: Tính Sẵn Sàng

Tính sẵn sàng Sẵn sàng sử dụng Liên quan đến thất bại hệ thống và các hậu quả kết hợp với nó Sự thất bại (Failure) Sai lệch với hành vi chức năng mong đợi Quan sát được bởi người dùng hệ thống Sự thất bại vs khuyết điểm (fault) Khuyết điểm: sự kiện mà […]

Categories
Software Architecture

Các Kịch Bản Thuộc Tính Chất Lượng 1: Khái Niệm

Các kịch bản thuộc tính chất lượng Yêu cầu cụ thể về thuộc tính chất lượng, gồm có Nguồn kích thích /Source of stimulus Kích thích /Stimulus Môi trường /Environment Tạo tác /Artifact Đáp ứng /Response Đo lường đáp ứng /Response measure Các phần kịch bản QA Nguồn kích thích Con người / hệ thống […]