Categories
Software Architecture

DCI: Dữ Liệu, Ngữ Cảnh, Tương Tác 3: Kiến Trúc Tinh Gọn

Mô hình tinh thần của người dùng cuối = Mã DCI và các mẫu Sử dụng các mẫu thiết kế, bạn lập bản đồ các vấn đề thiết kế để đưa ra các giải pháp thiết kế. Cung cấp quy trình và hướng dẫn đơn giản để làm theo những việc cần làm và cách […]

Categories
Software Architecture

DCI: Dữ Liệu, Ngữ Cảnh, Tương Tác 2: Mô Hình Tinh Thần Của Người Lập Trình

Gamma, Helm, Johnson, Vlissides: Các mẫu thiết kế (Design Patterns) Cấu trúc thời gian chạy của chương trình hướng đối tượng thường ít giống với cấu trúc mã của nó. Cấu trúc mã bị đóng băng tại thời điểm biên dịch; nó bao gồm các lớp trong các mối quan hệ kế thừa cố định. […]

Categories
Software Architecture

DCI: Dữ Liệu, Ngữ Cảnh, Tương Tác 1: Mô Hình Tinh Thần Của Người Dùng Cuối

Trải nghiệm hệ thống người dùng cuối Hướng đối tượng: mạng lưới các đối tượng giao tiếp Bản chất của hướng đối tượng là sự trao đổi thông điệp diễn ra trong không gian giữa các đối tượng Hướng đối tượng đích thực: Đối tượng là người tham gia giao tiếp Mô hình tinh thần […]

Categories
Software Architecture

Phối Hợp, Điều Phối, Biên Đạo 2: Phối Hợp WS

Phối hợp WS (WS-Coordination) Phối hợp WS là đặc tả cho một dịch vụ có công việc là phối hợp các hoạt động của các dịch vụ Web (Web services) là một phần của quy trình kinh doanh (business process) Một dịch vụ phối hợp (coordination service) là sự kết hợp của ba dịch vụ: […]

Categories
Software Architecture

Phối Hợp, Điều Phối, Biên Đạo 1: Giới Thiệu Các Trừu Tượng Hóa Quy Trình

O/C = Organization Boundary ? Điều phối bên trong ranh giới tổ chức, vũ đạo trên đó. O/C ≠ Organization Boundary Phối hợp phân tán bên trong tổ chức. Đó là điều phối hay vũ đạo? O/C = Coordination Pattern Phối hợp tập trung bên trong ranh giới tổ chức, phối hợp phân tán trên […]

Categories
Software Architecture

Các Mẫu Thiết Kế 5: Mẫu Delegation

Mẫu Delegation Bối cảnh: Bạn đang thiết kế một phương thức trong một lớp Bạn nhận ra rằng một lớp khác có một phương thức cung cấp dịch vụ được yêu cầu Kế thừa không phù hợp Ví dụ vì quy tắc isa không áp dụng Vấn đề: Làm thế nào bạn có thể sử […]

Categories
Software Architecture

Các Mẫu Thiết Kế 4: Mẫu Observer

Mẫu Observer Bối cảnh: Khi một liên kết được tạo giữa hai lớp, mã cho các lớp trở nên không thể tách rời. Nếu bạn muốn sử dụng lại một lớp, thì bạn cũng phải sử dụng lại lớp kia. Vấn đề: Bạn làm thế nào để giảm sự liên kết giữa các lớp, đặc […]

Categories
Software Architecture

Các Mẫu Thiết Kế 3: Mẫu Singleton

Mẫu Singleton Bối cảnh: Rất phổ biến khi tìm các lớp mà chỉ một cá thể tồn tại (singleton) Vấn đề: Làm cách nào để bạn đảm bảo rằng không bao giờ có thể tạo nhiều hơn một thể hiện của một lớp singleton? Lực lượng: Việc sử dụng một hàm tạo công cộng không […]

Categories
Software Architecture

Các Mẫu Thiết Kế 2: Ba Loại Mẫu Thiết Kế

Ba loại mẫu Mẫu khởi tạo (Creational patterns): Xử lý việc khởi tạo và cấu hình các lớp và đối tượng Mẫu cấu trúc (Structural patterns): Quan tâm đến cách các lớp và đối tượng được cấu tạo để tạo thành các cấu trúc lớn hơn Xử lý việc phân tách giao diện và hiện […]

Categories
Software Architecture

Các Mẫu Thiết Kế 1: Giới Thiệu Mẫu Thiết Kế

Định nghĩa Một mẫu là một giải pháp lặp lại cho một vấn đề tiêu chuẩn, trong một ngữ cảnh. Christopher Alexander, giáo sư kiến trúc… Tại sao những gì mà một chuyên gia về kiến trúc nói lại có liên quan đến phần mềm? “Một mẫu mô tả một vấn đề xảy ra lặp […]