Categories
E-commerce Uncategorized

Business Intelligence Nền Tảng Thương Mại Điện Tử B2B OroCommerce

0. Khái Niệm

Business Intelligence

1. Dashboards and Widgets

Leads Statistics

Opportunity Statistics

Average Lifetime Sales

Campaign Leads

Campaigns by Close Revenue

Forecast

Leads List

Opportunities by Lead Source

Opportunities by Status

Opportunities List

Opportunity Generating Campaigns

Purchase Funnel

Quick Launchpad

Recent Calls

Recent Emails

Recently Accessed Account

Recently Accessed Contacts

Today’s Calendar

2. Segments

3. Filters

4. Reports

Use System Reports

Use Custom Reports

Reports in Use

Categories
E-commerce Uncategorized

Marketing Nền Tảng Thương Mại Điện Tử B2B OroCommerce

0. Khái Niệm

Marketing Lists

Email Campaigns

Marketing Campaigns

1. Marketing Automation

Marketing Lists

Create Marketing Lists

Manage Marketing Lists

Email Campaigns

Marketing Campaigns

2. Tracking Websites

Prerequisites for Creating a Tracking Website

Create a Tracking Website and Generate a Tracking Code

Use the Tracking Code

Manage Tracking Websites

Assign a Marketing Campaign to the Tracking Website

Collect Website Statistics

3. Integrations for Marketing Automation

Send Email Campaign via dotmailer

Manage dotmailer Data Fields and Mappings

Send an Email Campaign via MailChimp

Categories
E-commerce Uncategorized

Quản Trị Nền Tảng Thương Mại Điện Tử B2B OroCommerce (Phần 3: Marketing)

12. Landing Pages

Landing page là một công cụ tiếp thị tạo ra sự quan tâm và khách hàng tiềm năng (leads) cho kênh bán hàng của bạn và có một lời kêu gọi hành động riêng biệt với một mục tiêu tập trung duy nhất.

Marketing > Landing Pages > Create Landing Page

Landing Pages.

13. Promotions

System > Configuration > Commerce > Sales > Promotion

Tạo Promotions

Marketing > Promotions > Create Promotion

Triggered by — Chọn Coupons and Conditions nếu promotion sẽ sử dụng là coupons, và Conditions only nếu nó không có.

Trong phần Discount Options, định cấu hình tính toán chiết khấu.

Trong danh sách Discount, chọn mức của mục tiêu giảm giá:

 • Order Total — Giảm giá áp dụng cho tổng số tiền đơn đặt hàng,
 • Order Line Item — Giảm giá áp dụng cho tổng số món trong đơn đặt hàng,
 • Buy X Get Y (Cùng một sản phẩm) — Giá của số lượng nhất định của các món hàng (tối đa Y) có thể được giảm giá khi chúng được đặt hàng với số lượng lớn (nhiều hơn X), hoặc
 • Shipping — Giảm giá áp dụng cho vận chuyển.

Trong danh sách Type, chọn loại giảm giá nên được biểu thị bằng một số tiền cố định (ví dụ: – 10USD) hoặc một phần trăm nhất định (5%) so với giá mặt hàng.

Thêm Conditions vào Promotion: sử dụng Expression Language cho Promotions

customer.customer_lvl.name = “Silver”
and
lineItems.sum(lineItem.quantity) > 500

Quản lý giảm giá trong đơn hàng

Áp dụng nhiều chiết khấu cho một đơn hàng

Bằng cách tạo ra một chương trình khuyến mãi (promotion) mới.

Nếu không có khuyến mãi có sẵn áp dụng cho các mặt hàng từ đơn đặt hàng, bạn cần tạo một khuyến mãi mới với các sản phẩm cần thiết được thêm vào nó. Khi bạn mở trang chỉnh sửa đơn hàng, chương trình khuyến mãi đã tạo sẽ tự động được thêm vào đơn hàng và sẽ được hiển thị trong phần Promotions and Discounts trong All Promotions.

Bằng cách áp dụng một chương trình khuyến mãi hiện có.

Nếu chương trình khuyến mãi có thể áp dụng được cho các mục đơn hàng được tạo sau khi đơn hàng được đặt, nó sẽ được thêm tự động sau khi bạn mở trang chỉnh sửa đơn hàng. Khuyến mãi này sẽ được hiển thị trong phần Promotions and Discounts trong All Promotions.

Thêm giảm giá đặc biệt cho một đơn hàng

Trên trang đơn đặt hàng, nhấp vào Add Special Discount trên đầu trang.

Nhấp vào Add Special Discount trong Promotions and Discounts trong All Special Discounts.

14. Coupons

Marketing > Promotions > Coupons > Coupons Actions > Create Coupon

Marketing > Promotions > Coupons > Coupons Actions > Generate Multiple Coupons

15. Content Blocks

Marketing > Content Blocks > More Options > Edit

Chẳng hạn, bạn có thể đặt khối nội dung để hiển thị một văn bản cụ thể cho Non-authenticated Visitors. Cho mục đích đó:

 • Đặt giới hạn khả năng hiển thị đến Non-authenticated Visitors trong Restrictions > Customer Groups.
 • Thêm một biến thể nội dung mới bằng cách nhấp vào Add Content trong phần Content Variant.
 • Nhập văn bản.

Content Blocks.

16. Taxes

Định cấu hình Tính thuế: System > Configuration > Commerce > Taxation > Tax Calculation

Một quy tắc thuế ràng buộc các mục sau đây:

Mã số thuế của khách hàng (Customer tax code) – nhãn cho một khách hàng hoặc nhóm khách hàng tuân theo các quy tắc thuế tương tự trong ít nhất một khu vực pháp lý thuế.

Mã số thuế sản phẩm (Product tax code) – nhãn cho một nhóm sản phẩm có quy tắc thuế tương tự trong ít nhất một khu vực pháp lý thuế.

Pháp lý thuế (Tax jurisdiction) – một địa chỉ, thường là một tiểu bang ở một quốc gia đã xác định chính sách thuế xác định thời điểm và cách thức công ty nên trả thuế bán hàng hoặc thuế VAT, và mức thuế nào sẽ được sử dụng, tùy thuộc vào tình trạng thuế của sản phẩm bạn bán và các bên bạn bán cho.

Thuế suất (Tax rate) – tỷ lệ phần trăm của thu nhập bán hàng phải được trả dưới dạng thuế trong phạm vi quyền hạn thuế cụ thể đối với một loại sản phẩm nhất định được bán cho một nhóm khách hàng có cùng trạng thái thuế.

Customer Tax Codes

Taxes > Customer Tax Codes > Create Customer Tax Codes

Product Tax Codes

Taxes > Product Tax Codes > Create Product Tax Codes

Tax Jurisdictions

Taxes > Tax Jurisdictions > Create Tax Jurisdiction

Taxes (Tax Rates)

Taxes > Taxes > Create Tax

Tax Rules

Taxes > Tax Rules > Create Tax Rule

17. Data Protection and Consent Management

System > Configuration > Commerce > Customers > Consents

Để bật và định cấu hình điều khoản (consents) trong OroCommerce, hãy thực hiện các bước sau:

 • Kích hoạt điều khoản (consents) trong system configuration.
 • Tạo một landing page với văn bản điều khoản, và thêm nó dưới dạng content variant của content tree node.
 • Tạo điều khoản mới trong System > Consent Management, xác định các thuộc tính của nó, và liên kết nó với content tree node.
 • Thêm điều khoản vào danh sách các điều khoản của người dùng được kích hoạt trong system configuration để hiển thị điều khoản trên cửa hàng.

Bản địa hóa điều khoản: System > Localization > Localizations, System > Configuration > System Configuration > General Setup > Localization

Báo cáo với điều khoản được chấp nhận: Reports & Segments > Manage Custom Reports > Create Report

Categories
E-commerce Uncategorized

Quản Trị Nền Tảng Thương Mại Điện Tử B2B OroCommerce (Phần 2: Khách Hàng)

8. Customers

Trong OroCommerce, khách hàng (customers) đại diện cho các công ty mua sản phẩm bằng cách sử dụng cửa hàng OroCommerce. Người dùng khách hàng (Customer users) là những người thực tế hoạt động thay mặt cho các công ty (tức là khách hàng) và có một tập quyền hạn hữu hạn phụ thuộc vào vai trò và chức năng của họ trong tổ chức khách hàng. Bạn có thể quản lý người dùng và vai trò của người dùng trong bảng điều khiển quản lý OroCommerce, hoặc bạn có thể ủy thác chức năng này cho khách hàng sẽ truy cập quản lý người dùng và vai trò trong cửa hàng OroCommerce.

Customers

Customers > Customers > Create Customer

Customer Organization Structure: Parent Customer

Customer Users

Customers > Customer Users > Create Customer User

Xem Chấp nhận Điều khoản (Accepted Consents)

Customer User Roles

Các vai trò sau được xác định trước và có sẵn cho mọi khách hàng theo mặc định:

 • Administrator
 • Buyer
 • Non-authenticated Visitors

Customers > Customer User Roles > Create Customer User Role

Entity section

Workflows section

Hiểu vai trò và quyền (Roles and Permissions)

Có bốn loại quyền vai trò trong OroCommerce:

 • System capabilities
 • Entity-level permissions
 • Field-level permissions
 • Workflow permissions

Đối với system capabilities, bạn kích hoạt hoặc vô hiệu hóa các tùy chọn bạn cần.

Đối với entity-level, field-level và workflow permissions, bạn chỉ định các cấp truy cập sau:

 • None
 • User
 • Business Unit
 • Division
 • Organization
 • Global
Permission Description
View Người dùng có thể xem chi tiết bản ghi thực thể.
Create Người dùng có thể tạo một bản ghi thực thể mới.
Edit Người dùng có thể chỉnh sửa bản ghi thực thể.
Delete Người dùng có thể xóa một bản ghi thực thể.
Assign Người dùng có thể thay đổi chủ sở hữu của một bản ghi thực thể.
Share Người dùng có thể chia sẻ một bản ghi thực thể với những người dùng khác.
Configure Người dùng có thể thiết lập cấu hình hệ thống cho chính họ và những người dùng khác.
Access Level What data a user can access?
None Truy cập bị từ chối.
User Các bản ghi thực thể thuộc sở hữu của người dùng (với điều kiện là người dùng có quyền truy cập vào (các) tổ chức mà các bản ghi này được tạo).
Business Unit Các bản ghi thực thể thuộc sở hữu của (các) đơn vị kinh doanh mà người dùng có quyền truy cập hoặc bởi bất kỳ người dùng nào có quyền truy cập vào cùng một đơn vị kinh doanh.
Division Bản ghi thực thể:
 • Thuộc sở hữu của (các) đơn vị kinh doanh mà người dùng có quyền truy cập hoặc bởi bất kỳ người dùng nào có quyền truy cập vào cùng một đơn vị kinh doanh.
 • Thuộc sở hữu của toàn bộ chuỗi các đơn vị kinh doanh trực thuộc những người dùng có quyền truy cập.
Organization Tất cả các bản ghi thực thể trong tổ chức mà người dùng có quyền truy cập. Mức truy cập này bị ẩn nếu chỉ có một tổ chức.
Global Tất cả các bản ghi thực thể trong hệ thống.

Tập hợp các cấp truy cập khả dụng tùy thuộc vào loại quyền sở hữu thực thể. Loại quyền sở hữu giới hạn phạm vi cấp độ truy cập bạn có thể đặt cho các tác vụ trên thực thể này. Ví dụ: bạn không thể đặt cấp truy cập User nếu loại quyền sở hữu thực thể là Organization.

Ownership type Possible access levels for an entity with this ownership type
User None, User, Business Unit, Division, Organization, Global
Business Unit None, Business Unit, Division, Organization, Global
Organization None, Organization, Global
None None, Global

System > User Management > Roles > Create Role

Customer Groups

Customers > Customer Groups > Create Customer Group

9. Shopping Lists

Shopping lists tương tự như shopping carts trong hầu hết các cửa hàng trực tuyến. Tuy nhiên, shopping lists có thêm các tính năng bổ sung. Chúng bao gồm khả năng:

 • Quản lý nhiều shopping lists cùng một lúc.
 • Yêu cầu Quote từ một shopping list.
 • Gửi đơn đặt hàng từ một shopping list.
 • Tạo nhiều shopping lists khi cần thiết.

Sales > Shopping Lists

Thay mặt khách hàng, nhân viên bán hàng có thể quản lý các mặt hàng trong shopping list: chỉnh sửa, thêm, xóa, thay đổi số lượng, đơn vị, và thêm ghi chú.

10. Orders

Tạo đơn hàng

 • Từ đầu: Sales > Orders > Create Order
 • Dựa trên shopping lists: Sales > Shopping lists > Create Order
 • Dựa trên yêu cầu quotes: Sales > Requests for Quote > Create Order

Quản lý đơn hàng

 • Xem tất cả trên trang danh sách đơn đặt hàng
 • Xem thông tin cho từng đơn đặt hàng
 • Chỉnh sửa chi tiết đơn đặt hàng
 • Xóa đơn đặt hàng

Di chuyển đơn hàng qua vòng đời của nó

 • Hủy đơn đặt hàng
 • Đóng đơn đặt hàng
 • Đánh dấu đơn đặt hàng đã giao
 • Lưu trữ đơn đặt hàng

Xem chi tiết đơn hàng

Xem trạng thái nội bộ đơn đặt hàng

 • Open — Đơn đặt hàng đã được gửi và đang được xử lý. Bạn có thể hủy, đánh dấu là đã giao hàng, và đóng một đơn đặt hàng mở.
 • Cancelled — Đơn đặt hàng đã được gửi nhưng kế tiếp bị hủy. Có nhiều trường hợp bạn có thể cần phải hủy đơn hàng. Ví dụ: đơn đặt hàng đã hết hạn, hoặc tổ chức của bạn không thể thực hiện đơn hàng vì bất kỳ lý do nào, hoặc người mua yêu cầu bạn thực hiện. Đơn đặt hàng đã gửi có thể bị hủy bởi quản trị viên hoặc tự động khi ngày ‘do not ship later than’ của nó đã qua.
 • Shipped — Đơn đặt hàng đang trên đường hoặc giao cho người mua. Bạn có thể đóng một đơn đặt hàng đã vận chuyển.
 • Closed — Đơn đặt hàng không yêu cầu thêm bất kỳ hành động nào: đã được giao thành công, hoặc bị hủy một lúc nào đó, v.v. Bạn có thể lưu trữ một đơn đặt hàng đã đóng.
 • Archived – Một đơn đặt hàng cũ được lưu trữ cho mục đích lịch sử. Không có hành động tiếp theo với đơn đặt hàng được yêu cầu (người mua sẽ không gửi yêu cầu trả lại, vv).

11. Web Catalogs

Danh mục Web là một công cụ quản lý nội dung giúp xây dựng các phiên bản tùy chỉnh cá nhân hóa cao cho websites của bạn bằng cách trộn vào các trang danh mục, trang sản phẩm, landing pages và trang hệ thống có sẵn trong các biến thể khác nhau dựa trên thông tin tài khoản khách hàng, nhóm khách hàng hoặc tùy chọn ngôn ngữ của họ.

 • System page – một trong những trang web eCommerce tiêu chuẩn (ví dụ: đăng nhập, hồ sơ người dùng, mở đơn đặt hàng, v.v.).
 • Product – liên kết trực tiếp đến chi tiết sản phẩm.
 • Product Collection – một nhóm các sản phẩm được tạo động được lưu trữ dưới dạng phân đoạn dữ liệu.
 • Category – một danh mục của master catalog.
 • Landing page – một landing page tùy chỉnh được tạo trong phần Marketing > Landing Pages section.

Marketing > Web Catalogs > Create Web Catalog

Biên tập cây nội dung danh mục Web (Web Catalog Content Tree)

Marketing > Web Catalogs > Edit Content Tree: Set Up the Homepage, First Level Menu, and Sub Menus (homepage node)

Biên tập cây nội dung danh mục Web (Web Catalog Content Tree). Biên tập cây nội dung danh mục Web (Web Catalog Content Tree). Biên tập cây nội dung danh mục Web (Web Catalog Content Tree).

Tạo các nút nội dung sub-menu: Tạo Content Node

Định cấu hình Content Variants cho nút Content Node

Kích hoạt Web Catalog Globally: System > Configuration > Websites > Routing

Tùy chỉnh nội dung danh mục Web cho Localization, Customer hoặc Customer Group: Marketing > Web Catalog > Restrictions section

Xây dựng một danh mục Web tùy chỉnh từ đầu (mẫu): Web Catalog 2017

Sử dụng các nút danh mục Web làm nút gốc (ví dụ): System > Configuration > System Configuration > Websites > Routing > Navigation Root

Thêm một Content Node (Tạo Content Node bên ngoài Navigation Root): System > Frontend Menus > featured_menu > Create Menu Item

Biên tập cây nội dung danh mục Web (Web Catalog Content Tree).