Quản Trị Nền Tảng Thương Mại Điện Tử B2B OroCommerce (Phần 2: Khách Hàng)

8. Customers

Trong OroCommerce, khách hàng (customers) đại diện cho các công ty mua sản phẩm bằng cách sử dụng cửa hàng OroCommerce. Người dùng khách hàng (Customer users) là những người thực tế hoạt động thay mặt cho các công ty (tức là khách hàng) và có một tập quyền hạn hữu hạn phụ thuộc vào vai trò và chức năng của họ trong tổ chức khách hàng. Bạn có thể quản lý người dùng và vai trò của người dùng trong bảng điều khiển quản lý OroCommerce, hoặc bạn có thể ủy thác chức năng này cho khách hàng sẽ truy cập quản lý người dùng và vai trò trong cửa hàng OroCommerce.

Customers

Customers > Customers > Create Customer

Customer Organization Structure: Parent Customer

Customer Users

Customers > Customer Users > Create Customer User

Xem Chấp nhận Điều khoản (Accepted Consents)

Customer User Roles

Các vai trò sau được xác định trước và có sẵn cho mọi khách hàng theo mặc định:

 • Administrator
 • Buyer
 • Non-authenticated Visitors

Customers > Customer User Roles > Create Customer User Role

Entity section

Workflows section

Hiểu vai trò và quyền (Roles and Permissions)

Có bốn loại quyền vai trò trong OroCommerce:

 • System capabilities
 • Entity-level permissions
 • Field-level permissions
 • Workflow permissions

Đối với system capabilities, bạn kích hoạt hoặc vô hiệu hóa các tùy chọn bạn cần.

Đối với entity-level, field-level và workflow permissions, bạn chỉ định các cấp truy cập sau:

 • None
 • User
 • Business Unit
 • Division
 • Organization
 • Global
Permission Description
View Người dùng có thể xem chi tiết bản ghi thực thể.
Create Người dùng có thể tạo một bản ghi thực thể mới.
Edit Người dùng có thể chỉnh sửa bản ghi thực thể.
Delete Người dùng có thể xóa một bản ghi thực thể.
Assign Người dùng có thể thay đổi chủ sở hữu của một bản ghi thực thể.
Share Người dùng có thể chia sẻ một bản ghi thực thể với những người dùng khác.
Configure Người dùng có thể thiết lập cấu hình hệ thống cho chính họ và những người dùng khác.
Access Level What data a user can access?
None Truy cập bị từ chối.
User Các bản ghi thực thể thuộc sở hữu của người dùng (với điều kiện là người dùng có quyền truy cập vào (các) tổ chức mà các bản ghi này được tạo).
Business Unit Các bản ghi thực thể thuộc sở hữu của (các) đơn vị kinh doanh mà người dùng có quyền truy cập hoặc bởi bất kỳ người dùng nào có quyền truy cập vào cùng một đơn vị kinh doanh.
Division Bản ghi thực thể:
 • Thuộc sở hữu của (các) đơn vị kinh doanh mà người dùng có quyền truy cập hoặc bởi bất kỳ người dùng nào có quyền truy cập vào cùng một đơn vị kinh doanh.
 • Thuộc sở hữu của toàn bộ chuỗi các đơn vị kinh doanh trực thuộc những người dùng có quyền truy cập.
Organization Tất cả các bản ghi thực thể trong tổ chức mà người dùng có quyền truy cập. Mức truy cập này bị ẩn nếu chỉ có một tổ chức.
Global Tất cả các bản ghi thực thể trong hệ thống.

Tập hợp các cấp truy cập khả dụng tùy thuộc vào loại quyền sở hữu thực thể. Loại quyền sở hữu giới hạn phạm vi cấp độ truy cập bạn có thể đặt cho các tác vụ trên thực thể này. Ví dụ: bạn không thể đặt cấp truy cập User nếu loại quyền sở hữu thực thể là Organization.

Ownership type Possible access levels for an entity with this ownership type
User None, User, Business Unit, Division, Organization, Global
Business Unit None, Business Unit, Division, Organization, Global
Organization None, Organization, Global
None None, Global

System > User Management > Roles > Create Role

Customer Groups

Customers > Customer Groups > Create Customer Group

9. Shopping Lists

Shopping lists tương tự như shopping carts trong hầu hết các cửa hàng trực tuyến. Tuy nhiên, shopping lists có thêm các tính năng bổ sung. Chúng bao gồm khả năng:

 • Quản lý nhiều shopping lists cùng một lúc.
 • Yêu cầu Quote từ một shopping list.
 • Gửi đơn đặt hàng từ một shopping list.
 • Tạo nhiều shopping lists khi cần thiết.

Sales > Shopping Lists

Thay mặt khách hàng, nhân viên bán hàng có thể quản lý các mặt hàng trong shopping list: chỉnh sửa, thêm, xóa, thay đổi số lượng, đơn vị, và thêm ghi chú.

10. Orders

Tạo đơn hàng

 • Từ đầu: Sales > Orders > Create Order
 • Dựa trên shopping lists: Sales > Shopping lists > Create Order
 • Dựa trên yêu cầu quotes: Sales > Requests for Quote > Create Order

Quản lý đơn hàng

 • Xem tất cả trên trang danh sách đơn đặt hàng
 • Xem thông tin cho từng đơn đặt hàng
 • Chỉnh sửa chi tiết đơn đặt hàng
 • Xóa đơn đặt hàng

Di chuyển đơn hàng qua vòng đời của nó

 • Hủy đơn đặt hàng
 • Đóng đơn đặt hàng
 • Đánh dấu đơn đặt hàng đã giao
 • Lưu trữ đơn đặt hàng

Xem chi tiết đơn hàng

Xem trạng thái nội bộ đơn đặt hàng

 • Open — Đơn đặt hàng đã được gửi và đang được xử lý. Bạn có thể hủy, đánh dấu là đã giao hàng, và đóng một đơn đặt hàng mở.
 • Cancelled — Đơn đặt hàng đã được gửi nhưng kế tiếp bị hủy. Có nhiều trường hợp bạn có thể cần phải hủy đơn hàng. Ví dụ: đơn đặt hàng đã hết hạn, hoặc tổ chức của bạn không thể thực hiện đơn hàng vì bất kỳ lý do nào, hoặc người mua yêu cầu bạn thực hiện. Đơn đặt hàng đã gửi có thể bị hủy bởi quản trị viên hoặc tự động khi ngày ‘do not ship later than’ của nó đã qua.
 • Shipped — Đơn đặt hàng đang trên đường hoặc giao cho người mua. Bạn có thể đóng một đơn đặt hàng đã vận chuyển.
 • Closed — Đơn đặt hàng không yêu cầu thêm bất kỳ hành động nào: đã được giao thành công, hoặc bị hủy một lúc nào đó, v.v. Bạn có thể lưu trữ một đơn đặt hàng đã đóng.
 • Archived – Một đơn đặt hàng cũ được lưu trữ cho mục đích lịch sử. Không có hành động tiếp theo với đơn đặt hàng được yêu cầu (người mua sẽ không gửi yêu cầu trả lại, vv).

11. Web Catalogs

Danh mục Web là một công cụ quản lý nội dung giúp xây dựng các phiên bản tùy chỉnh cá nhân hóa cao cho websites của bạn bằng cách trộn vào các trang danh mục, trang sản phẩm, landing pages và trang hệ thống có sẵn trong các biến thể khác nhau dựa trên thông tin tài khoản khách hàng, nhóm khách hàng hoặc tùy chọn ngôn ngữ của họ.

 • System page – một trong những trang web eCommerce tiêu chuẩn (ví dụ: đăng nhập, hồ sơ người dùng, mở đơn đặt hàng, v.v.).
 • Product – liên kết trực tiếp đến chi tiết sản phẩm.
 • Product Collection – một nhóm các sản phẩm được tạo động được lưu trữ dưới dạng phân đoạn dữ liệu.
 • Category – một danh mục của master catalog.
 • Landing page – một landing page tùy chỉnh được tạo trong phần Marketing > Landing Pages section.

Marketing > Web Catalogs > Create Web Catalog

Biên tập cây nội dung danh mục Web (Web Catalog Content Tree)

Marketing > Web Catalogs > Edit Content Tree: Set Up the Homepage, First Level Menu, and Sub Menus (homepage node)

Biên tập cây nội dung danh mục Web (Web Catalog Content Tree). Biên tập cây nội dung danh mục Web (Web Catalog Content Tree). Biên tập cây nội dung danh mục Web (Web Catalog Content Tree).

Tạo các nút nội dung sub-menu: Tạo Content Node

Định cấu hình Content Variants cho nút Content Node

Kích hoạt Web Catalog Globally: System > Configuration > Websites > Routing

Tùy chỉnh nội dung danh mục Web cho Localization, Customer hoặc Customer Group: Marketing > Web Catalog > Restrictions section

Xây dựng một danh mục Web tùy chỉnh từ đầu (mẫu): Web Catalog 2017

Sử dụng các nút danh mục Web làm nút gốc (ví dụ): System > Configuration > System Configuration > Websites > Routing > Navigation Root

Thêm một Content Node (Tạo Content Node bên ngoài Navigation Root): System > Frontend Menus > featured_menu > Create Menu Item

Biên tập cây nội dung danh mục Web (Web Catalog Content Tree).

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *