Marketing Nền Tảng Thương Mại Điện Tử B2B OroCommerce

0. Khái Niệm

Marketing Lists

 • Danh sách tiếp thị (Marketing list) là một danh sách các địa chỉ liên hệ (contacts) được phân đoạn theo các điều kiện được xác định cho mục đích gửi email hàng loạt (bulk emailing) hoặc tiếp cận qua điện thoại. Trong ứng dụng Oro của bạn, hầu như mọi thực thể đều có sẵn làm mục tiêu danh sách tiếp thị. Ví dụ: danh sách tiếp thị có thể được tạo dựa trên tài khoản (accounts) (email chính của địa chỉ liên hệ mặc định được sử dụng) hoặc, nếu bạn đang sử dụng OroCommerce, từ phía người dùng khách hàng (customer users), thì là báo giá (quotes), đơn đặt hàng (orders) và danh sách mua sắm (shopping lists).
 • Danh sách tiếp thị có thể được sử dụng để chạy Chiến dịch Email (Email Campaigns) trong OroCommerce và đồng bộ hóa với Danh sách người đăng ký (Subscribers Lists) trong MailChimp và/hoặc Sổ địa chỉ (address books) trong dotMailer.

Email Campaigns

Bạn có thể gửi một chiến dịch email được tạo trong ứng dụng Oro của mình mà không cần sự tham gia của các ứng dụng tự động hóa tiếp thị bên ngoài. Điều này có nghĩa là khi bạn đã xác định các quy tắc tạo Danh sách tiếp thị và đã tạo Mẫu Email (Email Template), bạn có thể dễ dàng thiết lập một chiến dịch email, trong đó tất cả các địa chỉ liên hệ trong danh sách sẽ nhận được email được cá nhân hóa tuân theo chiến dịch. Sau đó, bạn có thể thu thập số liệu thống kê cho các chiến dịch như vậy và tạo nên báo cáo.

Marketing Campaigns

Bản ghi Chiến dịch trong OroCommerce được sử dụng để xác định các chi tiết chung của hoạt động tiếp thị và theo dõi quy trình cũng như kết quả của hoạt động đó. Bạn có thể bao gồm bất kỳ số lượng bản ghi Chiến dịch Email và Trang web Theo dõi (Tracking Website records) nào vào một Chiến dịch để có được bức tranh đầy đủ để đánh giá hiệu quả chiến dịch.

1. Marketing Automation (Tự động hóa tiếp thị)

Marketing Lists

 • Accounts (qua email chính của địa chỉ liên hệ mặc định)
 • Customer users
 • Quotes (qua customer user email)
 • Orders (qua customer user email)
 • Shopping lists
 • Business Customer
 • Lead
 • Contact

Tạo Marketing Lists

Marketing > Marketing Lists > Create Marketing List

Quản lý Marketing Lists

 • Xem chi tiết Marketing List
 • Quản lý đăng ký địa chỉ liên hệ (Contact Subscription)
 • Xóa địa chỉ liên hệ khỏi Marketing List
 • Chia sẻ Marketing List
 • Đồng bộ Marketing List với hệ thống bên ngoài
 • Xóa Marketing List

Email Campaigns

Trước khi bạn bắt đầu sử dụng chiến dịch Email, hãy chuẩn bị các nguồn liên hệ của bạn (ví dụ: marketing list) và tạo Mẫu Email.

 • Tạo Email Campaign: Marketing > Email Campaigns > Create Email Campaign
  • Gán Email Campaign vào Marketing Campaign
 • Quản lý bản ghi Email Campaign
 • Gửi Email Campaign theo cách thủ công: Marketing > Email Campaigns > Click on the Email Campaign > Send

Marketing Campaigns

 • Tạo bản ghi Campaign: Marketing > Campaigns > Create Campaign
 • Xem chi tiết Marketing Campaign
 • So sánh Tham số URL và Push Code
 • Quản lý Marketing Campaigns
  • Chia sẻ Marketing Campaign

2. Tracking Websites

Ứng dụng Oro cung cấp sẵn giải pháp theo dõi trang web giúp hiểu rõ hơn về cách khách hàng sử dụng trang web của bạn, theo dõi hành động của họ trên trang web và sau đó sử dụng những dữ liệu này để thu thập thống kê. Những thống kê này có thể được sử dụng để tạo ra các phân khúc khách hàng tiềm năng để gửi các chiến dịch email được nhắm mục tiêu đến.

Điều kiện tiên quyết để tạo trang web theo dõi (Tracking Website)

Bật Marketing Features: System > Configuration > Marketing > General Setup > Features

Cài đặt Tracking Settings: System > Configuration > System Configuration > General Setup > Tracking

Tạo trang web theo dõi và tạo mã theo dõi (Tracking Code)

Marketing > Tracking Websites > Create Tracking Website

Tạo trang web theo dõi và tạo mã theo dõi (Tracking Code).

Sử dụng Tracking Code

 • _paq.push([‘setUserId’, [user_identifier] ])
 • _paq.push([‘trackEvent’, ‘OroCRM’, ‘Tracking’, [name], [value] ]

Quản lý Tracking Websites

 • Từ trang chi tiết của trang web theo dõi: Share, Edit, Delete
 • Marketing > Tracking Websites > More Options: View, Edit, Delete

Gán Marketing Campaign vào Tracking Website

Thu thập số liệu thống kê trang web

Thu thập số liệu thống kê trang web.

3. Tích hợp cho Tự động hóa Tiếp thị (Marketing Automation)

Gửi Email Campaign qua dotmailer

Gửi Email Campaign qua dotmailer.

Gửi Email Campaign qua dotmailer.

Gửi Email Campaign qua dotmailer.

Quản lý Trường Dữ Liệu dotmailer và Ánh Xạ

Marketing>dotmailer>Data Fields

Quản lý Trường Dữ Liệu dotmailer và Ánh Xạ.

Quản lý Trường Dữ Liệu dotmailer và Ánh Xạ.

Quản lý Trường Dữ Liệu dotmailer và Ánh Xạ.

Quản lý Trường Dữ Liệu dotmailer và Ánh Xạ.

Quản lý Trường Dữ Liệu dotmailer và Ánh Xạ.

Gửi Email Campaign qua MailChimp

Gửi Email Campaign qua MailChimp.

Gửi Email Campaign qua MailChimp.

Gửi Email Campaign qua MailChimp.

Gửi Email Campaign qua MailChimp.

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *