Categories
Software Architecture

Các Chiến Thuật Kiến Trúc 1: Giới Thiệu Chiến Thuật Kiến Trúc

Chiến thuật

 • Chất lượng đạt được thông qua các quyết định thiết kế
 • Những quyết định thiết kế nào cần thiết để đạt được một chất lượng cụ thể?
 • Chiến thuật
  • Quyết định thiết kế ảnh hưởng đến việc kiểm soát sự đáp ứng một thuộc tính chất lượng
 • Chiến lược kiến trúc
  • Tập hợp các chiến thuật

Kiểu kiến trúc

 • Một gói (package) các chiến thuật
  • Các chiến thuật có thể tinh chỉnh (refine) các chiến thuật khác
   • Tính dự phòng (Redundancy) được tinh chỉnh bằng cách dự phòng dữ liệu, dự phòng mã
 • Ví dụ
  • Một chiến thuật tính sẵn sàng: giới thiệu tính dự phòng
  • Hàm ý: chúng ta cũng cần đồng bộ hóa các bản sao
   • Để đảm bảo bản sao dự phòng có thể được sử dụng nếu bản gốc không thành công

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *