Categories
Software Architecture

Các dịch vụ máy tính AWS 14: VMware Cloud trên AWS

VMware Cloud trên AWS là một đám mây tích hợp do AWS và VMware đồng phát triển, cung cấp một dịch vụ sáng tạo, an toàn và có khả năng mở rộng cao cho phép các tổ chức di chuyển và mở rộng liên tục các môi trường dựa trên VMware vSphere tại chỗ của họ sang Đám mây AWS chạy trên thế hệ tiếp theo Cơ sở hạ tầng bằng kim loại trần của Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2). VMware Cloud trên AWS là
lý tưởng cho các tổ chức hoạt động và cơ sở hạ tầng CNTT doanh nghiệp muốn di chuyển khối lượng công việc dựa trên vSphere tại chỗ của họ sang đám mây công cộng, củng cố và mở rộng năng lực trung tâm dữ liệu của họ, đồng thời tối ưu hóa, đơn giản hóa và hiện đại hóa các giải pháp khôi phục sau thảm họa của họ. VMware Cloud trên AWS được VMware và các đối tác phân phối, bán và hỗ trợ trên toàn cầu với tính khả dụng ở các Khu vực AWS sau: AWS Europe (Stockholm), AWS US East (Northern Virginia), AWS US East (Ohio), AWS US West ( Bắc California), AWS Tây Hoa Kỳ (Oregon), AWS Canada (Trung tâm), AWS Châu Âu (Frankfurt), AWS Châu Âu (Ireland), AWS Châu Âu (London), AWS Châu Âu (Paris), AWS Châu Âu (Milan), AWS Châu Á Thái Bình Dương (Singapore), AWS Châu Á Thái Bình Dương (Sydney), AWS Châu Á Thái Bình Dương (Tokyo), AWS Châu Á Thái Bình Dương (Mumbai) Region, AWS Nam Mỹ (Sao
Paulo), AWS Châu Á Thái Bình Dương (Seoul) và AWS GovCloud (US West). Với mỗi bản phát hành, tính khả dụng của VMware Cloud trên AWS sẽ mở rộng ra các khu vực toàn cầu khác.

VMware Cloud trên AWS mang đến những đổi mới rộng rãi, đa dạng và phong phú của các dịch vụ AWS nguyên bản cho các ứng dụng doanh nghiệp chạy trên nền tảng máy tính, lưu trữ và ảo hóa mạng của VMware. Điều này cho phép các tổ chức dễ dàng và nhanh chóng thêm các cải tiến mới vào các ứng dụng doanh nghiệp của họ bằng cách tích hợp nguyên bản cơ sở hạ tầng AWS và các khả năng của nền tảng như AWS Lambda, Amazon Simple Queue Service (SQS), Amazon S3, Elastic Load Balancing, Amazon RDS, Amazon DynamoDB, Amazon Kinesis và Amazon Redshift, trong số nhiều trang khác.

Với VMware Cloud trên AWS, các tổ chức có thể đơn giản hóa các hoạt động Hybrid IT của họ bằng cách sử dụng cùng một công nghệ VMware Cloud Foundation bao gồm vSphere, vSAN, NSX và vCenter Server trên các trung tâm dữ liệu tại chỗ và trên AWS Cloud mà không cần phải mua bất kỳ phần cứng tùy chỉnh, viết lại ứng dụng hoặc sửa đổi mô hình hoạt động của chúng. Dịch vụ tự động cung cấp cơ sở hạ tầng và cung cấp khả năng tương thích máy ảo đầy đủ và khả năng di chuyển khối lượng công việc giữa môi trường tại chỗ của bạn và Đám mây AWS. Với VMware Cloud trên AWS, bạn có thể tận dụng phạm vi
dịch vụ của AWS, bao gồm máy tính, cơ sở dữ liệu, phân tích, Internet of Things (IoT), bảo mật, di động, triển khai, dịch vụ ứng dụng, v.v.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *