Categories
Software Architecture

Các Kiểu Kiến Trúc 1: Giới Thiệu Kiểu Kiến Trúc

Các phần tử của Mô tả kiến trúc

 • Định nghĩa kiến trúc của một hệ thống lựa chọn
  • Các thành phần: định nghĩa địa điểm tính toán
   • Ví dụ: bộ lọc, cơ sở dữ liệu, đối tượng, ADTs
  • Các trình kết nối: làm trung gian tương tác giữa các thành phần
   • Ví dụ: lệnh gọi thủ tục, đường ống, phát sóng sự kiện
  • Các thuộc tính: xác định thông tin để xây dựng và phân tích
   • Ví dụ: chữ ký, điều kiện trước / sau, đặc tả RT
 • Kiểu kiến trúc định nghĩa một họ các kiến trúc bị ràng buộc bởi
  • Từ vựng thành phần / kết nối
  • Quy tắc cấu trúc liên kết
  • Ràng buộc ngữ nghĩa

Một số kiểu kiến trúc

 • Hệ thống luồng dữ liệu
  • Tuần tự hàng loạt
  • Đường ống và bộ lọc
 • Hệ thống gọi và trả về
  • Chương trình chính & chương trình con
  • Các lớp phân cấp
  • Hệ thống OO
 • Máy ảo
  • Bộ thông dịch
  • Hệ thống dựa trên quy tắc
 • Các thành phần độc lập
  • Các tiến trình giao tiếp nhau
  • Hệ thống sự kiện
 • Hệ thống lấy dữ liệu làm trung tâm (kho lưu trữ)
  • Cơ sở dữ liệu
  • Bảng đen

Các câu hỏi chúng ta đặt ra cho mỗi kiểu

 • Từ vựng thiết kế là gì?
 • Các mẫu cấu trúc cho phép là gì?
 • Mô hình tính toán cơ bản là gì?
 • Các bất biến cơ bản của kiểu là gì?
 • Một số ví dụ phổ biến về việc sử dụng nó là gì?
 • Ưu điểm và nhược điểm của việc sử dụng kiểu
 • Các chuyên môn hóa thông thường của kiểu

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *