Categories
Software Architecture

Các Kiểu Kiến Trúc 2: Hệ Thống Tuần Tự Hàng Loạt

Hệ thống luồng dữ liệu

 • Tính sẵn có của dữ liệu kiểm soát việc tính toán
 • Cấu trúc của thiết kế bị chi phối bởi chuyển động có trật tự của dữ liệu từ tiến trình này sang tiến trình khác
 • Mô hình luồng dữ liệu là rõ ràng
 • Không có tương tác nào khác giữa các tiến trình
 • Loại
  • Tuần tự hàng loạt
  • Đường ống và bộ lọc

Luồng điều khiển so với Luồng dữ liệu

 • Luồng điều khiển
  • Câu hỏi quan trọng nhất: vị trí của điều khiển di chuyển như thế nào trong suốt quá trình thực thi
  • Dữ liệu có thể đi kèm với sự điều khiển nhưng không chiếm ưu thế
  • Suy luận dựa trên thứ tự tính toán
 • Luồng dữ liệu
  • Câu hỏi quan trọng nhất: dữ liệu di chuyển như thế nào qua một tập hợp của các tính toán (nguyên tử)
  • Khi dữ liệu di chuyển, điều khiển được kích hoạt
  • Suy luận dựa trên tính khả dụng, chuyển đổi, độ trễ của dữ liệu

Hệ thống tuần tự hàng loạt

 • Các bước xử lý là các chương trình độc lập
 • Mỗi bước chạy để hoàn thành trước khi bắt đầu bước tiếp theo
  • Tính toán nguyên tử
 • Dữ liệu được truyền tổng thể giữa các bước
 • Các ứng dụng điển hình
  • Xử lý dữ liệu cổ điển
  • Phát triển chương trình

Batch Sequential.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *