Categories
Software Architecture

Khung Nhìn Và Tài Liệu Kiến Trúc (Hofmeister Và Những Người Khác) 2: Khung Nhìn Kiến Trúc Khái Niệm

Khung nhìn kiến trúc khái niệm

 • Gần với miền ứng dụng nhất
 • Sản phẩm = tập hợp các thành phần và trình kết nối khái niệm có thể phân tách (decomposable), kết nối với nhau (interconnected)
  • Hấp dẫn do tiềm năng tái sử dụng, COTS
  • Có nghĩa là giao tiếp và điều khiển được hiểu
 • Thành phần: các đơn vị thực thi độc lập ngang hàng
  • Chức năng
  • Chỉ điều khiển đơn giản
 • Kết nối: các khía cạnh giao tiếp và điều khiển

Thuộc tính toàn cục

 • Ngoài giao tiếp, điều khiển
 • Exp: hiệu suất, độ tin cậy
 • Không phải tất cả các thuộc tính đều có thể được xem xét trong khung nhìn khái niệm
  • Tính khả chuyển (Portability) trong khung nhìn mô-đun
 • Các thuộc tính được xem xét nên được xem xét lại (reconsidered) trong các khung nhìn khác
  • Exp: hiệu suất cũng trong khung nhìn thực thi, đảm bảo rằng nó được hoàn thành

Cách sử dụng khung nhìn khái niệm

 • Khung nhìn kiến trúc khái niệm đã hoàn thành:
  • Chúng ta có thể suy luận về khả năng hệ thống đáp ứng các yêu cầu chức năng và các thuộc tính toàn cục
 • Tất cả các trường hợp sử dụng / kịch bản được sử dụng để nắm bắt hành vi hệ thống mong muốn phải được thỏa mãn bởi khung nhìn khái niệm

Các hoạt động thiết kế cho khung nhìn khái niệm

 • Phân tích toàn cục
 • Nhiệm vụ thiết kế trung tâm: các nhiệm vụ kết hợp chặt chẽ:
  • Các thành phần khái niệm
  • Các kết nối khái niệm
  • Đánh giá toàn cục
  • Cấu hình khái niệm
 • Nhiệm vụ thiết kế cuối cùng: lập ngân sách tài nguyên
  • Gán tài nguyên cho các thành phần và trình kết nối
  • Tinh chỉnh trong khung nhìn thực thi

Nhiệm vụ thiết kế

Nhiệm vụ thiết kế.

Phân tích toàn cục

 • Trước đó, hãy xem xét
  • Yêu cầu sản phẩm
  • Ca sử dụng
  • Yêu cầu và tương tác hệ thống
  • Hiểu giao diện với môi trường
  • Hiểu người dùng, các hệ thống tương tác khác
  • Phương thức hoạt động cho hệ thống
  • Yêu cầu chức năng, chất lượng hệ thống, đặc tính toàn cục

Phân tích toàn cục cho khung nhìn khái niệm

 • Tập trung vào các yếu tố phù hợp nhất với khung nhìn khái niệm
  • Tất cả các yếu tố sản phẩm
   • Khung nhìn gần với miền nhất
  • Yếu tố công nghệ: HW theo miền cụ thể, công nghệ kiến trúc, tiêu chuẩn miền cụ thể
  • Yếu tố tổ chức: quản lý, lịch trình phát triển, ngân sách phát triển

Nhiệm vụ thiết kế trung tâm

 • Xác định các thành phần và kiểu kết nối
 • Xác định cách thành phần và trình kết nối (connectors) kết nối với nhau (interconnect)
 • Ánh xạ chức năng hệ thống với các thành phần và trình kết nối
  • Hành vi chức năng trong các thành phần
  • Hành vi điều khiển trong các trình kết nối
 • Xác định các thể hiện (instances) của cả hai và các kết nối (interconnections) của chúng

Các thành phần khái niệm

 • Cả hai kiểu (types) và cá thể (instances)
 • các cổng (ports) – điểm tương tác (interaction points) cho thành phần
  • Cả thông điệp (hoạt động) đến và đi
 • Mỗi cổng có giao thức (protocol) liên kết
  • Có nhiệm vụ sắp xếp các hoạt động đến và đi như thế nào
 • Tập trung chức năng hệ thống trong chúng

biểu đồ thành phần

Biểu đồ thành phần.

Các trình kết nối khái niệm

 • Cả hai loại và cá thể
 • vai trò (roles) – điểm tương tác với các phần tử kiến trúc khác
  • Tuân theo giao thức liên kết
 • Hành vi cũng cần được mô tả
  • Các khía cạnh điều khiển

biểu đồ kết nối

Biểu đồ kết nối.

Cấu hình khái niệm

 • Xác định mối quan hệ giữa các thành phần và trình kết nối
 • Cấu hình khái niệm giữa các loại (types)
  • Ràng buộc cách các thể hiện của các loại sẽ được kết nối với nhau
 • Cấu hình khái niệm chứa các thể hiện (instances)
  • Xác định các thể hiện nào trong sản phẩm và cách chúng kết nối với nhau

Cấu hình khái niệm.

Nhiệm vụ cuối cùng: lập ngân sách tài nguyên

 • Phân bổ tài nguyên cho các cá thể thành phần và trình kết nối
 • Khá muộn trong quy trình thiết kế điển hình

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *