Categories
Software Architecture

Kiến Trúc Sư Phần Mềm 7: Người Hiện Thực

Người hiện thực

 • SAr đóng vai trò trong việc hiện thực hệ thống
  • SAr cần duy trì các kỹ năng lập trình mới
   • Theo dõi công nghệ và tiêu chuẩn
 • Các bộ phận có rủi ro cao của hệ thống (exp: không xác định)
  • SAr có thể tham gia và đi vào chi tiết hơn
   • Exp: thiết kế các lớp cơ sở ban đầu, viết mã hiện thực ban đầu
 • SAr có thể hiện thực một phần hệ thống theo chiều dọc để giảm thiểu rủi ro khi hiện thực
  • Tạo mẫu quan trọng
   • Hiểu sự cân bằng trong thiết kế
   • Dự đoán hiệu suất hệ thống
   • Giáo dục nhóm về cách bắt đầu hiện thực

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *