Kiến Trúc Sư Phần Mềm 6: Điều Phối Viên

Điều phối viên

 • SA: thống nhất để phát triển sản phẩm
  • PM có thể coi SA là phương tiện để phân chia nỗ lực phức tạp thành các nhiệm vụ có thể quản lý được
  • Tiếp thị kỹ thuật có thể sử dụng SA để hỗ trợ các tính năng mới trong tuổi thọ của sản phẩm
  • Các kỹ sư SW có thể quan tâm đến hiệu suất, khả năng tái sử dụng, sự phát triển
 • SAr: người giữ SA
  • Điều phối hoạt động của tất cả những người này

SAr với tư cách điều phối viên

 • Thiết lập và kiểm soát các giao diện chính
 • Theo dõi quy trình SW
 • Đảm bảo đạt được các mốc quan trọng
  • Đánh giá thiết kế đảm bảo tính nhất quán và chất lượng của SA và rằng các nhóm hiểu rõ thiết kế
 • Thiết lập trách nhiệm của trưởng nhóm
  • Cùng PM
  • Các trưởng nhóm nên liên hệ với nhau; SAr đảm bảo họ phối hợp
 • Duy trì tính toàn vẹn của thiết kế, đảm bảo kiến trúc được tuân thủ
  • Nếu không, hãy ghi lại cơ sở lý luận (trường hợp đặc biệt!)

Leave a comment

Your email address will not be published.