Lưu trữ AWS 7: Dịch vụ lưu trữ đơn giản của Amazon

Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) là một dịch vụ lưu trữ đối tượng cung cấp khả năng mở rộng, tính khả dụng dữ liệu, bảo mật và hiệu suất hàng đầu trong ngành. Điều này có nghĩa là khách hàng thuộc mọi quy mô và ngành nghề có thể sử dụng nó để lưu trữ và bảo vệ bất kỳ lượng dữ liệu nào cho nhiều trường hợp sử dụng, chẳng hạn như trang web, ứng dụng di động, sao lưu và khôi phục, lưu trữ, ứng dụng doanh nghiệp, thiết bị IoT và phân tích dữ liệu lớn.
Amazon S3 cung cấp các tính năng quản lý dễ sử dụng để bạn có thể sắp xếp dữ liệu của mình và cấu hình các biện pháp kiểm soát truy cập được tinh chỉnh để đáp ứng các yêu cầu cụ thể của bạn về kinh doanh, tổ chức và tuân thủ. Amazon S3 được thiết kế để có độ bền 99,999999999% (11 số 9) và lưu trữ dữ liệu cho hàng triệu ứng dụng cho các công ty trên toàn thế giới.

Các lớp lưu trữ của Amazon S3 là một loạt các lớp lưu trữ mà bạn có thể chọn dựa trên các yêu cầu về quyền truy cập dữ liệu, khả năng phục hồi và chi phí cho khối lượng công việc của bạn. Các lớp lưu trữ S3 được xây dựng có mục đích để cung cấp khả năng lưu trữ với chi phí thấp nhất cho các kiểu truy cập khác nhau. Các lớp lưu trữ S3 lý tưởng cho hầu hết mọi trường hợp sử dụng, bao gồm cả những trường hợp có nhu cầu hiệu suất cao, yêu cầu về lưu trữ dữ liệu, các mẫu truy cập không xác định hoặc thay đổi hoặc dùng để lưu trữ.

Các lớp lưu trữ S3 bao gồm S3 Intelligent-Tiering để tự động tiết kiệm chi phí cho dữ liệu có các kiểu truy cập không xác định hoặc thay đổi; S3 Tiêu chuẩn cho dữ liệu được truy cập thường xuyên; S3 Tiêu chuẩn-Truy cập Không Thường xuyên (S3 Tiêu chuẩn-IA)S3 Một Vùng-Truy cập Không Thường xuyên (S3 Một Vùng-IA) cho dữ liệu được truy cập ít thường xuyên hơn; Truy xuất tức thì S3 Glacier cho dữ liệu lưu trữ cần truy cập ngay lập tức, truy xuất linh hoạt S3 Glacier (trước đây là S3 Glacier) cho dữ liệu dài hạn hiếm khi được truy cập mà không yêu cầu quyền truy cập ngay lập tức và Lưu trữ sâu Amazon S3 Glacier (S3 Glacier Deep Archive) để lưu trữ lâu dài và bảo quản kỹ thuật số với khả năng truy xuất trong vài giờ với chi phí lưu trữ thấp nhất trên đám mây. Nếu bạn có các yêu cầu về nơi cư trú dữ liệu mà Khu vực AWS hiện có không thể đáp ứng, bạn có thể sử dụng lớp lưu trữ S3 Outposts để lưu trữ dữ liệu S3 của mình tại cơ sở. Amazon S3 cũng có khả năng quản lý dữ liệu của bạn trong suốt vòng đời của nó. Sau khi chính sách Vòng đời S3 được đặt, dữ liệu của bạn sẽ tự động chuyển sang một lớp lưu trữ khác mà không có bất kỳ thay đổi nào đối với ứng dụng của bạn. Để biết thêm thông tin, hãy tham khảo đồ họa thông tin tổng quan về lớp lưu trữ của Amazon S3.

Leave a comment

Your email address will not be published.