Lưu trữ AWS 8: Sao lưu AWS

AWS Backup cho phép bạn tập trung và tự động hóa việc bảo vệ dữ liệu trên các dịch vụ AWS. AWS Backup cung cấp một dịch vụ dựa trên chính sách chi phí hiệu quả, được quản lý đầy đủ, giúp đơn giản hóa hơn nữa việc bảo vệ dữ liệu trên quy mô lớn. AWS Backup cũng giúp bạn hỗ trợ việc tuân thủ quy định hoặc các chính sách kinh doanh để bảo vệ dữ liệu. Cùng với các tổ chức AWS, AWS Backup cho phép bạn triển khai các chính sách bảo vệ dữ liệu một cách tập trung để cấu hình, quản lý và điều hành hoạt động sao lưu của bạn trên các tài khoản và tài nguyên AWS của tổ chức, bao gồm các phiên bản Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2), khối lượng Amazon Elastic Block Store (Amazon EBS), cơ sở dữ liệu Amazon Relational Database Service (Amazon RDS) (bao gồm các cụm Amazon Aurora), bảng Amazon DynamoDB, hệ thống tệp Amazon Elastic File System (Amazon EFS), Amazon FSx cho hệ thống tệp Lustre, Amazon FSx cho hệ thống tệp Windows File Server và khối lượng Cổng lưu trữ AWS.

Leave a comment

Your email address will not be published.