Thiết Lập Nền Tảng Thương Mại Điện Tử WooCommerce

Trên trang này, chúng tôi hướng dẫn tất cả các cài đặt có sẵn cho bạn trong WooCommerce.

Bạn sẽ tìm thấy thông tin về cách định cấu hình cài đặt WooCommerce chung cũng như Sản phẩm, Thuế, Thanh toán, Vận chuyển, Tài khoản, Email, API và Webhooks.

Để bắt đầu, hãy chuyển đến WooCommerce > Cài đặt.

Cài đặt chung

Địa chỉ cửa hàng

Xác định quốc gia và tiểu bang địa chỉ cửa hàng của bạn, nơi bạn đặt trụ sở với tư cách là người bán. Nó xác định thuế suất mặc định và vị trí của khách hàng.

Các tùy chọn chung

(Các) Địa điểm bán

Chọn bán cho tất cả các quốc gia hoặc các quốc gia cụ thể. Bạn có thể chọn nhiều quốc gia / khu vực cụ thể.

(Các) Vị trí Giao hàng

Chọn chỉ giao hàng đến những quốc gia bạn bán hàng hoặc một nhóm nhỏ các quốc gia. Bạn cũng có thể tắt vận chuyển và tất cả các chức năng liên quan đến vận chuyển.

Địa chỉ khách hàng mặc định

Chọn vị trí mà chúng tôi cho rằng khách truy cập trang web đang ở đó, trước khi họ nhập vào, để tính thuế và phí vận chuyển.

 • Địa chỉ căn cứ vào cửa hàng (Shop base address) cho hệ thống biết rằng họ đang ở cùng địa điểm với cửa hàng của bạn.
 • Không có địa chỉ nào (No address) cung cấp cho họ không có vị trí, vì vậy không có khoản thuế nào được tính cho đến khi họ cung cấp địa chỉ.
 • Địa chỉ định vị địa lý (Geolocate address) xác minh vị trí hiện tại của họ ở đâu và tính thuế cho phù hợp.
 • Định vị địa lý với hỗ trợ bộ đệm trang (Geolocate with page caching support) cũng giống như trên, nhưng định vị địa lý thông qua Ajax. Bạn có thể nhận thấy URL trang web của mình có một tham số ?v=xxxxx được nối vào. Điều này là bình thường để ngăn chặn bộ đệm tĩnh của giá.

Bật thuế

Bật hoặc tắt thuế trên cửa hàng của bạn. Việc tắt thuế sẽ ẩn trang cài đặt thuế.

Bật phiếu giảm giá

Bật hoặc tắt phiếu giảm giá trên cửa hàng của bạn. Có thể áp dụng phiếu giảm giá từ màn hình chỉnh sửa đơn đặt hàng của quản trị viên (đối với đơn hàng chưa thanh toán), trang giỏ hàng và thanh toán.

 • Cho phép sử dụng mã phiếu giảm giá – Chọn để cho phép sử dụng phiếu giảm giá trong cửa hàng của bạn.
 • Tính toán chiết khấu phiếu giảm giá theo tuần tự – Thay đổi logic tính toán phiếu giảm giá để áp dụng các phiếu giảm giá theo trình tự chồng lên nhau, thay vì dựa trên giá sản phẩm ban đầu.

Tùy chọn tiền tệ

Các tùy chọn ảnh hưởng đến cách hiển thị giá trên giao diện người dùng.

Tùy chọn tiền tệ.

Tiền tệ

Chọn đơn vị tiền tệ mặc định cho cửa hàng. Chỉ một tiền tệ có thể được chọn.

Vị trí tiền tệ

Chọn vị trí tiền tệ mặc định cho giá: Trái, Phải, Trái / Phải có khoảng trắng

Dấu phân cách nghìn

Chọn biểu tượng để sử dụng cho dấu phân cách nghìn: 1,000 hoặc 1.000

Dấu phân tách thập phân

Chọn biểu tượng để sử dụng cho dấu phân tách thập phân: 100.00 hoặc 100,00

Số thập phân

Chọn có bao nhiêu số để hiển thị ở bên phải của số thập phân khi hiển thị giá: 100.00 hoặc 100

Cài đặt sản phẩm

Cài đặt cho sản phẩm và cách chúng được hiển thị, bao gồm kích thước hình ảnh, tồn kho và cài đặt sản phẩm có thể tải xuống.

Chung

Trong phần Chung là Trang cửa hàng , Đo lường và Đánh giá , cho phép bạn kiểm soát cài đặt thanh toán, chọn đơn vị đo lường và bật / tắt đánh giá và xếp hạng sản phẩm.

Đi tới: WooCommerce > Cài đặt > Sản phẩm > Chung :

Cài đặt sản phẩm Chung.

Trang cửa hàng

Trang cửa hàng

Chọn trang bạn muốn làm trang cửa hàng mặc định. Không nhất thiết phải là trang Shop đã cài đặt WooCommerce hoặc có thể được bỏ qua nếu bạn sử dụng phương pháp khác để hiển thị sản phẩm.

Hành vi khi thêm vào giỏ hàng

 • Chuyển hướng đến trang giỏ hàng sau khi thêm thành công – Tự động đưa khách hàng đến trang giỏ hàng khi thêm sản phẩm.
 • Bật các nút thêm vào giỏ hàng sử dụng Ajax trên các trang lưu trữ (archives) – Thêm tùy chọn ‘Thêm vào giỏ hàng’ vào các trang lưu trữ cửa hàng (shop archive pages).

Hình ảnh Trình giữ chỗ

Đặt hình ảnh ‘trình giữ chỗ’ mặc định để xuất hiện trên giao diện người dùng khi không có hình ảnh nào khác. Đây có thể là biểu tượng thương hiệu của bạn hoặc hình ảnh của một sản phẩm hoặc dịch vụ đặc trưng.

Đo

Chọn đơn vị đo lường cho trọng lượng và kích thước của sản phẩm từ menu thả xuống.

Đánh giá

Bật đánh giá

 • Bật đánh giá sản phẩm
 • Chọn có hiển thị nếu người đánh giá đã mua sản phẩm hay không
 • Kiểm soát xem có ai có thể để lại đánh giá hay chỉ người mua

Xếp hạng sản phẩm

 • Bật dấu sao trên các bài đánh giá.
 • Chọn xem nó là bắt buộc hay tùy chọn

Lưu ý: Cài đặt Hình ảnh Sản phẩm và Thông báo Cửa hàng hiện được đặt tại WooCommerce Customizer (Trình tùy chỉnh WooCommerce).

Tùy chọn tồn kho

Để chỉnh sửa các tùy chọn tồn kho của cửa hàng, hãy chuyển đến: WooCommerce > Cài đặt > Sản phẩm > Tồn kho.

Tùy chọn tồn kho.

Chọn có bật quản lý kho hay không. Nếu được chọn, bạn có các tùy chọn sau:

 • Quản lý kho
  • Cho phép quản lý kho hàng – Tồn kho của các sản phẩm thực được quản lý tự động. Bạn nhập số lượng và WooCommerce trừ các mặt hàng khi bán hàng được thực hiện, hiển thị: Còn hàng, Hết hàng hoặc Đặt hàng trước (On Backorder). Thông tin thêm tại: Cải tiến Quản lý Kho hàng .
  • Tắt (không chọn hộp kiểm) – Tồn kho và trạng thái của các sản phẩm thực phải được nhập thủ công. Bạn vẫn có thể Bật Quản lý kho ở cấp độ mỗi sản phẩm nếu muốn. Thông tin thêm tại: Quản lý Sản phẩm .
 • Giữ hàng (phút) – Giữ sản phẩm (đối với đơn hàng chưa thanh toán) trong X phút. Khi đạt đến giới hạn, đơn hàng đang chờ xử lý sẽ bị hủy. Để trống để tắt . Xin lưu ý rằng điều này sẽ hoạt động đối với các đơn đặt hàng ở trạng thái “Đang chờ thanh toán” (Pending payment), nhưng không phải là “Đang chờ” (On hold).
 • Thông báo
  • Bật thông báo tồn kho thấp
  • Bật thông báo hết hàng
 • Người nhận thông báo – Nhập địa chỉ email để nhận thông báo .
 • Ngưỡng hàng thấp – Số lượng sản phẩm để kích hoạt thông báo lượng hàng thấp
 • Ngưỡng hết hàng – Số lượng sản phẩm kích hoạt tình trạng hết hàng .
 • Hiển thị Hết hàng – Chọn ẩn các mặt hàng hết hàng khỏi danh mục .
 • Định dạng hiển thị Tồn kho
  • Luôn hiển thị tồn kho – “12 trong kho”
  • Chỉ hiển thị tồn kho khi hàng thấp – “Chỉ còn 2 trong kho” so với “Còn hàng”
  • Không bao giờ hiển thị số lượng

Sản phẩm có thể tải xuống

Sản phẩm có thể tải xuống.

Đi tới: WooCommerce > Cài đặt > Sản phẩm > Sản phẩm có thể tải xuống .

Phương pháp tải xuống tệp

Kiểm soát cách cửa hàng của bạn cung cấp tệp có thể tải xuống cho người mua.

 • Buộc tải xuống (Force Downloads) – Các tệp được ‘buộc’ tải xuống thông qua tập lệnh PHP. Không ai có thể truy cập tệp trừ người mua và các liên kết trực tiếp bị ẩn.
 • X-Accel-Redirect / X-Sendfile – Tương tự như ‘buộc’ ở trên, nhưng nó có hiệu suất tốt hơn và có thể hỗ trợ các tệp lớn hơn. Nó yêu cầu nhà cung cấp dịch vụ lưu trữ của bạn hỗ trợ X-Sendfile hoặc X-Accel-Redirect, vì vậy bạn cần kiểm tra với họ trước.
 • Chỉ chuyển hướng (Redirect only) – URL tải xuống liên kết người dùng với tệp. Các tệp không được bảo vệ khỏi sự truy cập từ bên ngoài.

Hầu hết các cửa hàng nên sử dụng một trong hai phương pháp đầu tiên để giữ các tệp an toàn khỏi sự truy cập từ bên ngoài. Chuyển hướng chỉ nên được sử dụng nếu bạn gặp sự cố hoặc không ngại các bản tải xuống không an toàn.

Giới hạn truy cập

 • Chọn nếu tải xuống yêu cầu đăng nhập – Không áp dụng cho giao dịch mua của khách.
 • Cấp quyền truy cập vào các sản phẩm có thể tải xuống sau khi thanh toán – Cho phép cấp quyền truy cập vào các tệp tải xuống khi đơn đặt hàng đang được Xử lý (Processing), thay vì Hoàn tất (Completed).

Cài đặt thuế

Đi tới: WooCommerce > Cài đặt > Thuế .

Thuế rất quan trọng và đủ phức tạp nên chúng tôi đã viết thêm về chúng trong phần riêng của chúng trong tài liệu của chúng tôi. Xem thêm tại: Cài đặt thuế WooCommerce .

Cài đặt vận chuyển

Đi tới: WooCommerce > Cài đặt > Vận chuyển .

Khu vực vận chuyển

Màn hình cài đặt vận chuyển chính dành cho Khu vực vận chuyển (Shipping Zones). Hãy coi khu vực vận chuyển như một khu vực địa lý nơi áp dụng một số phương thức vận chuyển nhất định và mức phí của chúng.

Bạn có thể đọc về cách thiết lập khu vực vận chuyển tại: Thiết lập khu vực vận chuyển

Tùy chọn vận chuyển

Tùy chọn vận chuyển.

Tính toán vận chuyển

 • Bật tính toán vận chuyển trên trang giỏ hàng
 • Ẩn chi phí vận chuyển cho đến khi nhập địa chỉ

Điểm đến vận chuyển

Giao hàng đến địa chỉ thanh toán hoặc địa chỉ giao hàng của khách hàng theo mặc định hoặc chỉ giao hàng đến địa chỉ thanh toán của người dùng.

Chế độ gỡ lỗi

Bật cho mục đích khắc phục sự cố.

Cài đặt thanh toán

Đi tới: WooCommerce > Cài đặt > Thanh toán để kiểm soát cổng thanh toán nào được bật.

Các cổng thanh toán đã cài đặt được liệt kê và có thể kéo và thả để kiểm soát thứ tự mà chúng hiển thị cho khách hàng khi thanh toán.

Cài đặt thanh toán.

Nhấp vào tên của cổng thanh toán sẽ đưa bạn trực tiếp đến màn hình để thiết lập hoặc điều chỉnh cài đặt của bạn.

Một cách khác để định cấu hình cài đặt là chọn Thiết lập hoặc Quản lý. Bạn cũng có thể sử dụng nút chuyển đổi Cho phép (Enabled) để bật hoặc tắt cổng thanh toán:

Cài đặt thanh toán.

Nếu bạn cố gắng bật một phương thức thanh toán cần thêm cấu hình, nó sẽ chuyển hướng bạn đến màn hình thiết lập phương thức thanh toán.

Thông tin thêm về:

 • Tùy chọn Cổng thanh toán cao cấp .
 • Cổng thanh toán miễn phí có trong WooCommerce .

Cài đặt tài khoản và quyền riêng tư

Đi tới WooCommerce > Cài đặt > Tài khoản và Quyền riêng tư để kiểm soát các tùy chọn liên quan đến tài khoản khách hàng và lưu giữ dữ liệu.

Cài đặt tài khoản và quyền riêng tư.

Thanh toán của khách

 • Cho phép khách hàng đặt hàng mà không cần tài khoản – Cho phép khách hàng thanh toán mà không cần tạo tài khoản. Đơn hàng sẽ không bị ràng buộc với tài khoản người dùng trong WordPress.
 • Cho phép khách hàng đăng nhập vào tài khoản hiện có trong khi thanh toán – Điều này hiển thị biểu mẫu đăng nhập và lời nhắc trên trang thanh toán nếu khách hàng chưa đăng nhập.

Tạo tài khoản

 • Cho phép khách hàng tạo tài khoản khi thanh toán
 • Cho phép khách hàng tạo tài khoản trên trang Tài khoản của tôi
 • Tự động tạo tên người dùng từ email của khách hàng – Nếu tính năng này bị tắt, sẽ có một hộp nhập để người dùng tạo tên người dùng của riêng họ.
 • Tự động tạo mật khẩu của khách hàng – Nếu tính năng này bị tắt, sẽ có một hộp nhập để người dùng đặt mật khẩu của riêng họ. Lưu ý rằng mặc dù thông báo độ mạnh mật khẩu sẽ được hiển thị tại Bước thanh toán (Checkout), nhưng khách hàng có thể chọn bất kỳ mật khẩu nào để không giới hạn chuyển đổi (conversions). Trên trang Tài khoản của tôi, mật khẩu sẽ cần đáp ứng các yêu cầu về độ phức tạp nhất định (nghĩa là sự kết hợp của số ký tự và hỗn hợp các ký tự hoa / thường / số / ký hiệu).

Yêu cầu xóa tài khoản

 • Xóa dữ liệu cá nhân khỏi đơn đặt hàng – WordPress 4.9 cho phép bạn xóa dữ liệu cá nhân theo yêu cầu. Khi thực hiện việc này, nếu bạn bật tùy chọn này, dữ liệu người dùng cũng sẽ bị xóa khỏi đơn đặt hàng của bạn nếu chúng thuộc về người dùng bị xóa.
 • Xóa quyền truy cập vào các bản tải xuống – WordPress 4.9 cho phép bạn xóa dữ liệu cá nhân theo yêu cầu. Khi thực hiện việc này, nếu bạn bật tùy chọn này, dữ liệu tải xuống cũng sẽ bị xóa nếu nó thuộc về người dùng bị xóa. Người dùng bị xóa sẽ không còn quyền truy cập vào bất kỳ bản tải xuống nào đã mua nếu điều này xảy ra.

Xóa dữ liệu cá nhân

 • Cho phép xóa hàng loạt dữ liệu cá nhân khỏi đơn đặt hàng – Thêm hành động hàng loạt mới để xóa dữ liệu cá nhân trên trang Đơn hàng. Hữu ích nếu bạn cần ẩn danh đơn hàng hàng loạt theo cách thủ công.

Chính sách bảo mật

Phần này cho phép bạn chọn một trang cho chính sách bảo mật của mình và hiển thị các đoạn chính sách bảo mật trên tài khoản của bạn và các trang thanh toán được hiển thị cho khách hàng. Các cài đặt này đã được thêm vào WooCommerce 3.4.

Chính sách bảo mật.

 • Trang Bảo mật – Chọn một trang để làm chính sách bảo mật của bạn. Sử dụng [privacy_policy] sẽ liên kết đến trang này. Một số chủ đề cũng sử dụng tùy chọn này để liên kết đến chính sách bảo mật ở những nơi khác, chẳng hạn như chân trang. Tính năng này đã được thêm vào WordPress 4.9.
 • Chính sách bảo mật đăng ký – Được hiển thị trên mẫu đăng ký trên trang Tài khoản của tôi. Bạn nên bao gồm thông tin về chính sách bảo mật của mình và liên kết đến trang chính sách bảo mật thông tin của bạn để biết thêm thông tin.
 • Chính sách bảo mật thanh toán – Được hiển thị trên biểu mẫu thanh toán. Bạn nên bao gồm thông tin về chính sách bảo mật của mình và liên kết đến trang chính sách bảo mật thông tin của bạn để biết thêm thông tin.

Lưu giữ dữ liệu cá nhân

Phần này cho phép bạn quyết định thời gian lưu giữ dữ liệu đơn đặt hàng trên cửa hàng của bạn. Bạn nên chỉ định thời gian trang web của bạn sẽ lưu giữ dữ liệu trong chính sách bảo mật của bạn; xem xét điều gì có ý nghĩa đối với luật địa phương, chẳng hạn như GDPR của EU . Các cài đặt này đã được thêm vào WooCommerce 3.4.

Lưu giữ dữ liệu cá nhân.

Đối với mỗi tùy chọn, hãy nhập một số và chọn khoảng thời gian từ ngày, tuần, tháng hoặc năm. Để trống các tùy chọn này sẽ vô hiệu hóa chúng.

 • Giữ lại các tài khoản không hoạt động – Tài khoản không hoạt động là những tài khoản chưa đăng nhập cũng như không đặt hàng trong khoảng thời gian được chỉ định.
 • Giữ lại các đơn đặt hàng đang chờ xử lý – Các đơn đặt hàng đang chờ xử lý là những đơn đặt hàng chưa được thanh toán hoặc bị hủy bỏ và không cần phải thực hiện.
 • Giữ lại các đơn đặt hàng không thành công – Các đơn hàng không thành công là những đơn hàng chưa được thanh toán hoặc bị bỏ qua và không cần phải thực hiện.
 • Giữ lại các đơn hàng đã hủy – Các đơn hàng đã hủy là những đơn hàng do quản trị viên hoặc khách hàng cố ý hủy hoặc đã hết thời gian chờ thanh toán.
 • Giữ lại các đơn hàng đã hoàn thành – Các đơn hàng đã hoàn thành là những đơn hàng đã được thực hiện trong quá khứ.

Trình xuất dữ liệu cá nhân

WordPress 4.9.6 có khả năng xuất dữ liệu cá nhân được liên kết với địa chỉ email sang tệp HTML. WooCommerce thêm vào tệp xuất đã tạo, xuất dữ liệu sau:

 • Thông tin tài khoản / địa chỉ khách hàng
 • Các đơn đặt hàng được liên kết với địa chỉ email đã cho
 • Quyền tải xuống và nhật ký được liên kết với địa chỉ email đã cho

Trình xuất dữ liệu cá nhân.

Để đảm bảo yêu cầu là đích thực, một email xác nhận sẽ được gửi để xác minh yêu cầu. Quá trình xác minh:

 1. Nhập địa chỉ email hoặc tên người dùng.
 2. Người dùng được thông báo qua email với một liên kết xác nhận.
 3. Liên kết xác nhận được sử dụng và yêu cầu được đánh dấu là “đã xác nhận”.
 4. Email với liên kết để tải xuống dữ liệu cá nhân của họ được gửi đến người dùng.

Ví dụ về Tệp Dữ liệu Cá nhân:

Ví dụ về Tệp Dữ liệu Cá nhân.

Cài đặt Email

Các tùy chọn có sẵn để chỉnh sửa cài đặt và mẫu email.

Đi tới: WooCommerce > Cài đặt > Email .

Những thông báo thư điện tử

Đối với mỗi email WooCommerce được liệt kê, bạn có thể định cấu hình cài đặt của mình (tùy chọn). Hướng dẫn chi tiết hơn bên dưới trong: Chỉnh sửa Mẫu Email Cá nhân .

Những thông báo thư điện tử.

Tùy chọn người gửi email

Đặt tên và địa chỉ email ‘Người gửi’ (From) cho người gửi.

Mẫu thư điện tử

Phần này cho phép bạn tùy chỉnh các email WooCommerce.

Mẫu thư điện tử.

Hình ảnh Tiêu đề

Nhập URL của hình ảnh bạn muốn hiển thị trong tiêu đề email. Bạn có thể tải lên hình ảnh thông qua nút Thêm phương tiện hoặc Phương tiện > Thêm mới.

Email và văn bản

 • Màu cơ bản – Màu cho các mẫu email WooCommerce.
 • Màu nền – Màu nền cho các mẫu email WooCommerce.
 • Màu nền nội dung email – Màu nền chính của nội dung.
 • Màu nội dung email – Màu văn bản chính của nội dung.

Để kiểm soát nâng cao hơn, hãy sao chép thư mục woocommerce / templates / email / vào yourchildtheme / woocommerce / email / .

Chúng tôi khuyên bạn nên giữ các tùy chỉnh trong chủ đề con để các thay đổi không bị ghi đè khi thực hiện cập nhật Xem thêm tại: Cách thiết lập và sử dụng chủ đề con .

Chỉnh sửa Mẫu Email Cá nhân

Trong danh sách ở trên trong Thông báo qua email là các mẫu sau:

Đơn hàng mới | Đơn hàng đã hủy | Đặt hàng không thành công | Xử lý đơn hàng | Đơn hàng đã hoàn thành | Đơn hàng được hoàn lại | Hóa đơn khách hàng | Lưu ý khách hàng| Đặt lại mật khẩu | Tài khoản mới

Chọn Quản lý ở bên phải và một màn hình mới xuất hiện.

Đơn hàng mới

Đơn hàng mới.

Chọn các tùy chọn hoặc nhập các tùy chọn:

Bật / Tắt

Bật thông báo email này.

(Các) Người nhận

Nhập người nhận (phân tách bằng dấu phẩy) cho email này. Mặc định là info@woocommerce.com.

Chủ đề

Điều này kiểm soát dòng tiêu đề email. Để trống để sử dụng chủ đề mặc định:

[{site_title}] Đơn đặt hàng mới của khách hàng ({order_number}) – {order_date}

Tiêu đề Email

Điều này kiểm soát tiêu đề chính có trong thông báo email. Để trống để sử dụng tiêu đề mặc định.

Loại email

Chọn định dạng email để gửi. Các tùy chọn bao gồm:

 • Văn bản thô
 • HTML
 • Multipart (Đa phần)

Nếu sử dụng email Văn bản thuần túy, hãy nhớ rằng trường văn bản được giới hạn trong 155 ký tự. Nếu sản phẩm của bạn có tên dài và / hoặc nhiều biến thể / tiện ích bổ sung, trường này có thể bị cắt bớt.

Mẫu HTML

Để ghi đè và chỉnh sửa mẫu email này, hãy sao chép woocommerce / templates / email / admin-new-order.php vào thư mục chủ đề của bạn: yourchildtheme / woocommerce / email / admin-new-order.php . Bạn cũng có thể sao chép hoặc xem tệp mẫu trên màn hình cài đặt này.

Lưu mọi thay đổi.

Đơn đặt hàng đã hoàn thành và chi tiết hóa đơn / đơn đặt hàng của khách hàng

Các mẫu Đơn đặt hàng đã hoàn thành và Hóa đơn khách hàng / Chi tiết đơn đặt hàng có các cài đặt hơi khác so với các mẫu khác.

 • Không thể (và không nên) tắt chi tiết hóa đơn / đơn hàng của khách hàng.
 • Cả hai mẫu đều có trường ‘Cảm ơn’ có thể được thay đổi.

Hóa đơn khách hàng / Chi tiết đơn đặt hàng.

Đơn đặt hàng đã hoàn thành.

Cài đặt nâng cao

Cài đặt nâng cao cho phép bạn thay đổi các mặc định của WooCommerce và tích hợp với API. Đi tới: WooCommerce > Cài đặt > Nâng cao .

Cài đặt nâng cao.

Thiết lập trang

Các trang cần được đặt để WooCommerce biết nơi gửi người dùng để thực hiện các hành động nhất định:

 • Trang Giỏ hàng – Trang này hiển thị các mặt hàng trong giỏ hàng của khách hàng của bạn.
 • Trang thanh toán – Trang này là nơi khách hàng của bạn sẽ nhập thông tin thanh toán của họ và gửi đơn đặt hàng.
 • Trang Tài khoản của tôi – Trang này là nơi khách hàng đã đăng ký sẽ truy cập để xem đơn đặt hàng hoặc cập nhật chi tiết tài khoản của họ.
 • Điều khoản và Điều kiện – Trang này hiển thị các điều khoản và điều kiện.
 • Thanh toán an toàn – Buộc SSL (HTTPS) trên các trang thanh toán. Chứng chỉ SSL là bắt buộc, nếu được chọn .

Bạn không cần sử dụng các trang đã cài đặt WooCommerce, nhưng bạn phải có một bộ trang cho trang Giỏ hàng và Thanh toán. Nếu không, khách hàng của bạn không thể mua và trả tiền cho sản phẩm của bạn. Các trang này thường được tạo và thiết lập khi cài đặt / thiết lập WooCommerce.

Để sử dụng trang Điều khoản và Điều kiện , hãy tạo một trang mới cho trang đó tại Trang > Thêm Mới , sau đó chọn trang trong menu thả xuống. Các Điều khoản và Điều kiện xuất hiện nội tuyến trong quá trình thanh toán và khách hàng có thể cuộn qua nội dung và đánh dấu vào hộp kiểm để chấp nhận.

Thiết lập trang.

Điểm cuối thanh toán

Điểm cuối thanh toán.

Điểm cuối được nối vào URL trang để xử lý các hành động cụ thể trong quá trình thanh toán. Chúng phải là duy nhất. Tìm hiểu thêm về điểm cuối WooCommerce .

Điểm cuối tài khoản của tôi

Điểm cuối tài khoản của tôi.

Điểm cuối được thêm vào URL trang của bạn để xử lý các hành động cụ thể trên các trang tài khoản. Chúng phải là duy nhất.

 • Đơn hàng
 • Xem đơn hàng
 • Tải xuống
 • Chỉnh sửa tài khoản
 • Địa chỉ
 • Phương thức thanh toán
 • Mất mật khẩu
 • Đăng xuất

Tìm hiểu thêm về Điểm cuối WooCommerce .

API Chuyển trạng thái đại diện (Rest API)

Đi tới: WooCommerce > Cài đặt > Nâng cao > REST API . Tại đây, bạn có thể tạo các khóa API để hoạt động với API Chuyển trạng thái đại diện WooCommerce. Thông tin thêm tại: Tạo khóa API .

API này dành cho các nhà phát triển sử dụng. Bạn có thể kích hoạt nó để truy cập dữ liệu lưu trữ từ bên ngoài WordPress, ví dụ: ứng dụng iOS của chúng ta hoặc các ứng dụng bên ngoài khác. Thông tin thêm tại: WooCommerce REST API.

Webhooks

Thông tin thêm tại: Sử dụng WooCommerce Webhooks .

API kế thừa

Bật API Chuyển trạng thái đại diện kế thừa không còn được duy trì.

Leave a comment

Your email address will not be published.