Quản Lý Sản Phẩm Nền Tảng Thương Mại Điện Tử WooCommerce

Thêm một sản phẩm

Trước khi thêm sản phẩm đầu tiên của bạn, hãy làm quen với cách hoạt động của danh mục sản phẩm (categories), thẻ (tags) và thuộc tính (attributes).

Danh mục sản phẩm

Các danh mục và thẻ sản phẩm hoạt động giống như các danh mục và thẻ thông thường mà bạn có khi viết bài trong WordPress. Chúng có thể được tạo, chỉnh sửa và chọn bất kỳ lúc nào. Điều này có thể được thực hiện khi bạn lần đầu tiên tạo một sản phẩm hoặc quay lại và chỉnh sửa nó hoặc gắn danh mục / thẻ cụ thể.

Thuộc tính

Chúng có thể được thêm vào cho mỗi sản phẩm hoặc bạn có thể thiết lập các thuộc tính chung cho toàn bộ cửa hàng để sử dụng (ví dụ: trong điều hướng theo lớp).

Để tìm hiểu thêm, hãy xem: Quản lý Danh mục Sản phẩm, Thẻ và Thuộc tính

Các loại sản phẩm

Với các thuộc tính và danh mục được thiết lập và cấu hình quản lý kho, chúng ta có thể bắt đầu thêm sản phẩm. Khi thêm một sản phẩm, điều đầu tiên cần quyết định là loại sản phẩm đó.

 • Đơn giản (Simple) – bao gồm phần lớn bất kỳ sản phẩm nào bạn có thể bán. Sản phẩm đơn giản được vận chuyển và không có tùy chọn. Ví dụ, một cuốn sách.
 • Được nhóm lại (Grouped) – tập hợp các sản phẩm liên quan có thể được mua riêng lẻ và chỉ bao gồm các sản phẩm đơn giản. Ví dụ, một bộ sáu ly uống nước.
 • Ảo (Virtual) – Sản phẩm không yêu cầu vận chuyển. Ví dụ, một dịch vụ. Bật tùy chọn này, sẽ tắt tất cả các trường liên quan đến vận chuyển, chẳng hạn như kích thước vận chuyển. Một sản phẩm ảo cũng sẽ không kích hoạt tính toán vận chuyển trong giỏ hàng và thanh toán.
 • Có thể tải xuống (Downloadable) – kích hoạt các trường bổ sung nơi bạn có thể cung cấp tệp có thể tải xuống. Sau khi mua hàng thành công, khách hàng được cung cấp một tệp có thể tải xuống dưới dạng liên kết trong email thông báo đặt hàng. Điều này thích hợp, ví dụ, cho một album kỹ thuật số, tạp chí PDF hoặc ảnh.
 • Bên ngoài hoặc Đơn vị liên kết (External or Affiliate) – Sản phẩm mà bạn liệt kê và mô tả trên trang web của mình nhưng được bán ở nơi khác.
 • Có thể thay đổi (Variable) – một sản phẩm có nhiều biến thể, mỗi sản phẩm có thể có SKU, giá, tùy chọn tồn kho khác nhau, v.v. Ví dụ: áo thun có sẵn với các màu và / hoặc kích cỡ khác nhau.
 • Các loại sản phẩm khác thường được thêm vào bởi các tiện ích mở rộng. Ví dụ: Đăng ký WooCommerce (Subscriptions) thêm các loại sản phẩm mới cũng như Đặt trước WooCommerce (Bookings).

Thêm một sản phẩm đơn giản

Thêm một sản phẩm đơn giản tương tự như viết một bài đăng trong WordPress.

 1. Đi tới WooCommerce > Sản phẩm > Thêm sản phẩm . Sau đó, bạn có một giao diện quen thuộc và ngay lập tức sẽ cảm thấy như ở nhà.
 2. Nhập Tiêu đề và Mô tả sản phẩm .
 3. Chuyển đến bảng Dữ liệu sản phẩm và chọn có thể tải xuống (kỹ thuật số) hoặc ảo (dịch vụ) nếu có.

Thêm một sản phẩm đơn giản.

Lưu ý: Sản phẩm ảo không yêu cầu vận chuyển – đơn đặt hàng có sản phẩm ảo sẽ không tính chi phí vận chuyển.

Dữ liệu sản phẩm

Siêu khối Dữ liệu Sản phẩm là nơi phần lớn dữ liệu quan trọng được thêm vào cho các sản phẩm của bạn.

Dữ liệu sản phẩm.

Phần chung (General section)

 • Giá bán
  • Giá thông thường – Giá bình thường / thông thường của mặt hàng
  • Giá ưu đãi – Giá chiết khấu của mặt hàng hơn nữa có thể được lên lịch cho các phạm vi ngày nhất định. Ưu đãi hết hạn vào 11:59 tối của ngày kết thúc được chỉ định
 • Thuế
  • Tình trạng thuế – Chịu thuế / Chỉ vận chuyển / Không có
  • Hạng thuế – Chọn loại thuế nào sẽ được áp dụng

Phần hàng tồn kho (Inventory section)

Phần hàng tồn kho cho phép bạn quản lý kho sản phẩm riêng lẻ và xác định xem có cho phép đơn đặt hàng không có sẵn (back orders) và nhiều hơn tồn kho hay không. Nó cho phép bạn bán sản phẩm và cho phép khách hàng thêm chúng vào giỏ hàng để mua.

Bật Quản lý kho (Enable Stock Management) phải được chọn trong Cài đặt Tồn kho Sản phẩm ; nếu không, chỉ có tùy chọn ‘Tình trạng tồn kho’ được hiển thị trong khung Tồn kho Dữ liệu Sản phẩm.

Các tùy chọn khi quản lý kho ở cấp sản phẩm (stock management at product level) bị tắt. Bạn có trách nhiệm cập nhật Tình trạng tồn kho.

Phần hàng tồn kho.

Các tùy chọn khi quản lý kho ở cấp sản phẩm được bật .

 • Nhập Số lượng hàng tồn kho và WooCommerce tự động quản lý hàng tồn kho và tự động cập nhật Trạng thái hàng hóa là Còn hàng, Hết hàng hoặc Hàng đặt sẵn (Backorder).
 • Chọn có Cho phép Hàng đặt sẵn.
 • Ngưỡng tồn kho thấp – Nhập một số mà bạn được thông báo.
 • Đánh dấu vào ô Được bán riêng lẻ để giới hạn một sản phẩm cho mỗi đơn đặt hàng.

Phần hàng tồn kho.

Phần vận chuyển (Shipping section)

 • Trọng lượng – Trọng lượng của mặt hàng.
 • Kích thước – Chiều dài, chiều rộng và chiều cao của mặt hàng.
 • Loại Vận chuyển (Shipping Class) – Các loại vận chuyển được sử dụng theo một số phương thức vận chuyển nhất định để nhóm các sản phẩm tương tự.

Phần vận chuyển.

Phần Sản phẩm được Liên kết (Linked Products section)

Sử dụng sản phẩm bán gia tăng và bán chéo, bạn có thể quảng cáo chéo sản phẩm của mình. Bạn có thể thêm chúng bằng cách tìm kiếm một sản phẩm cụ thể và chọn sản phẩm từ danh sách thả xuống:

Phần Sản phẩm được Liên kết.

Sau khi thêm, chúng được liệt kê trong trường nhập:

Phần Sản phẩm được Liên kết.

Hàng bán gia tăng được hiển thị trên trang chi tiết sản phẩm. Đây là những sản phẩm mà bạn có thể muốn khuyến khích người dùng nâng cấp, dựa trên sản phẩm mà họ hiện đang xem. Ví dụ: nếu người dùng đang xem trang danh sách sản phẩm cà phê, bạn có thể muốn hiển thị ấm pha trà trên cùng trang đó như một sản phẩm bán gia tăng.

Phần Sản phẩm được Liên kết.

Hàng bán chéo là các sản phẩm được hiển thị cùng với giỏ hàng và liên quan đến nội dung giỏ hàng của người dùng. Ví dụ: nếu người dùng thêm Nintendo DS vào giỏ hàng của họ, bạn có thể muốn đề xuất họ mua một chiếc bút cảm ứng dự phòng khi họ đến trang giỏ hàng.

Phân nhóm – Được sử dụng để tạo một sản phẩm thành một phần của sản phẩm được nhóm lại. Thông tin thêm bên dưới tại: Sản phẩm được nhóm .

Phần thuộc tính (Attributes section)

Trên tab Thuộc tính, bạn có thể chỉ định chi tiết cho một sản phẩm. Bạn sẽ thấy một hộp chọn chứa các tập thuộc tính chung mà bạn đã tạo (ví dụ: nền tảng (platform)). Xem thêm tại: Quản lý Danh mục Sản phẩm, Thẻ và Thuộc tính .

Khi bạn đã chọn một thuộc tính từ hộp chọn, hãy nhấp vào thêm và áp dụng các giá trị được đính kèm với thuộc tính đó (ví dụ: Nintendo DS) cho sản phẩm. Bạn có thể ẩn thuộc tính trên giao diện người dùng bằng cách bỏ chọn hộp kiểm Hiển thị.

Các thuộc tính tùy chỉnh cũng có thể được áp dụng bằng cách chọn Thuộc tính sản phẩm tùy chỉnh (Custom product attribute) từ hộp chọn. Chúng được thêm vào ở cấp sản phẩm và sẽ không có sẵn trong điều hướng theo lớp hoặc các sản phẩm khác.

Phần nâng cao (Advanced section)

 • Ghi chú mua hàng – Nhập ghi chú tùy chọn để gửi cho khách hàng sau khi họ mua sản phẩm.
 • Đơn đặt hàng – Vị trí đặt hàng tùy chỉnh cho mặt hàng này.
 • Bật đánh giá – Bật / Tắt đánh giá của khách hàng cho mặt hàng này.

Mô tả ngắn gọn về sản phẩm

Mô tả ngắn gọn về sản phẩm.

Thêm một đoạn trích. Nội dung này thường xuất hiện bên cạnh hình ảnh sản phẩm trên trang danh sách và mô tả dài xuất hiện trong tab Mô tả sản phẩm.

Có thể sử dụng video nhúng (oembed) kể từ phiên bản 3.1x.

Phân loại

Ở phía bên phải của bảng điều khiển Thêm sản phẩm mới, có các danh mục sản phẩm mà bạn có thể đặt sản phẩm của mình, tương tự như một bài đăng WordPress tiêu chuẩn. Bạn cũng có thể gán thẻ sản phẩm theo cách tương tự.

Phân loại.

Hình ảnh sản phẩm

Thêm hình ảnh sản phẩm chính và thư viện hình ảnh. Xem thêm tại: Thêm Hình ảnh Sản phẩm và Phòng trưng bày .

Đặt tùy chọn hiển thị danh mục và trạng thái nổi bật

Trong bảng Xuất bản, bạn có thể đặt Chế độ hiển thị danh mục cho sản phẩm của mình.

Đặt tùy chọn hiển thị danh mục và trạng thái nổi bật.

 • Cửa hàng và tìm kiếm (Shop and search) – Hiển thị ở mọi nơi, trang cửa hàng, trang danh mục và kết quả tìm kiếm.
 • Chỉ cửa hàng (Shop only) – Hiển thị trong trang cửa hàng và trang danh mục, nhưng không hiển thị trong kết quả tìm kiếm.
 • Chỉ tìm kiếm (Search only) – Hiển thị trong kết quả tìm kiếm, nhưng không hiển thị trong trang cửa hàng hoặc các trang danh mục.
 • Ẩn – Chỉ hiển thị trên trang sản phẩm duy nhất – không hiển thị trên bất kỳ trang nào khác.

Bạn cũng có thể đặt sản phẩm có được quảng bá trong danh mục sản phẩm, sản phẩm bán gia tăng, sản phẩm có liên quan dưới dạng Sản phẩm nổi bật (Featured Product) hay không . Ví dụ: bạn có thể đánh dấu vào hộp Nổi bật trên tất cả các gói bạn bán.

Đặt tùy chọn hiển thị danh mục và trạng thái nổi bật.

Các cách khác để đặt làm Sản phẩm nổi bật được mô tả trong phần bên dưới: Đánh dấu sản phẩm là Nổi bật .

Thêm một sản phẩm được nhóm

Một sản phẩm được nhóm được tạo ra theo cách giống như một sản phẩm Đơn giản. Sự khác biệt duy nhất là bạn chọn Nhóm từ menu thả xuống Loại sản phẩm.

Thêm một sản phẩm được nhóm.

Để tạo sản phẩm cha của bạn, hãy chọn ‘Được nhóm’ từ menu thả xuống Loại sản phẩm.

Tạo sản phẩm được nhóm

 1. Đi tới: WooCommerce > Sản phẩm > Thêm mới.
 2. Nhập Tiêu đề cho sản phẩm được Nhóm lại, ví dụ: Back to School set
 3. Cuộn xuống dữ liệu sản phẩm và chọn nhóm từ menu thả xuống. Giá và một số trường khác biến mất. Điều này là bình thường vì Sản phẩm được nhóm là tập hợp ‘sản phẩm con’, là nơi bạn thêm thông tin này.
 4. Xuất bản .

Sản phẩm được nhóm vẫn là một nhóm trống. Đối với sản phẩm được Nhóm này, bạn cần:

 • Tạo sản phẩm và thêm chúng
 • Thêm các sản phẩm con hiện có

Để có lựa chọn; tạo sản phẩm Đơn giản trước và thêm chúng vào sản phẩm được Nhóm lại sau đó; hoặc trước tiên, tạo một sản phẩm được Nhóm và thêm các sản phẩm Đơn giản sau đó cho phép bạn linh hoạt thêm các sản phẩm Đơn giản vào nhiều sản phẩm được Nhóm.

Tạo sản phẩm được nhóm.

Thêm sản phẩm vào Nhóm

 1. Đi tới: WooCommerce > Sản phẩm > Thêm mới.
 2. Chọn Nhóm các sản phẩm bạn muốn thêm sản phẩm vào.
 3. Cuộn xuống Dữ liệu sản phẩm và chuyển đến Sản phẩm được liên kết (Linked Products).
 4. Chọn Sản phẩm được Nhóm (Grouped Products) và tìm kiếm sản phẩm bằng cách nhập
 5. Nhấp vào sản phẩm bạn muốn thêm vào.
 6. Cập nhật
 7. Bạn có thể kéo và thả để sắp xếp lại các Sản phẩm được Nhóm. Sau khi bạn nhấn Cập nhật , trình tự mới sẽ được hiển thị trên trang sản phẩm.

Thêm một sản phẩm ảo

Khi thêm sản phẩm Đơn giản , bạn có thể đánh dấu vào hộp kiểm Ảo trong bảng loại sản phẩm.

Thêm một sản phẩm ảo.

Với Sản phẩm có thể thay đổi (Variable), hộp kiểm này được chuyển đến từng biến thể.

Thêm một sản phẩm ảo.

Bật tùy chọn này, sẽ tắt tất cả các trường liên quan đến vận chuyển, chẳng hạn như kích thước vận chuyển. Một sản phẩm ảo cũng sẽ không kích hoạt tính toán vận chuyển trong giỏ hàng và thanh toán.

Thêm một sản phẩm có thể tải xuống

Khi thêm một sản phẩm đơn giản, bạn có thể đánh dấu vào hộp kiểm Có thể tải xuống trong bảng loại sản phẩm. Điều này thêm hai trường mới:

 • Đường dẫn tệp – Đường dẫn hoặc url đến tệp có thể tải xuống của bạn.
 • Giới hạn tải xuống – Giới hạn số lần khách hàng có thể tải tệp xuống. Để trống để tải xuống không giới hạn.

Để có tính linh hoạt tối đa, các sản phẩm có thể tải xuống cũng phải chịu phí vận chuyển (ví dụ: nếu bạn đang cung cấp cả phiên bản đóng gói và phiên bản có thể tải xuống của một sản phẩm, thì điều này sẽ là lý tưởng). Bạn cũng có thể chọn hộp Ảo nếu sản phẩm có thể tải xuống không thể vận chuyển được.

Lưu ý: Nếu Email đặt hàng đã hoàn thành không chứa các liên kết có thể tải xuống, hãy xem Hướng dẫn gỡ rối này .

Thêm một sản phẩm bên ngoài / liên kết

Chọn ‘Bên ngoài / Đơn vị liên kết’ từ trình đơn loại sản phẩm thả xuống. Thao tác này sẽ xóa các tab không cần thiết, chẳng hạn như thuế và hàng tồn kho, đồng thời chèn một trường URL sản phẩm mới. Đây là điểm đến mà người dùng có thể mua sản phẩm. Thay vì nút Thêm vào giỏ hàng, họ thấy nút Đọc thêm hướng họ đến URL này.

Thêm một sản phẩm biến đổi

Các sản phẩm biến đổi được cho là phức tạp nhất trong các loại sản phẩm. Chúng cho phép bạn xác định các biến thể của một sản phẩm trong đó mỗi biến thể có thể có SKU, giá hoặc mức tồn kho khác nhau.

Xem Sản phẩm có thể thay đổi để biết hướng dẫn về cách tạo sản phẩm với các biến thể.

Nhân bản một sản phẩm

Nhân bản một sản phẩm.

Để tiết kiệm thời gian, bạn có thể sử dụng một sản phẩm và nhân bản nó để tạo ra các sản phẩm tương tự với các biến thể và chất lượng khác.

Đi tới WooCommerce > Sản phẩm và xem qua danh sách để tìm sản phẩm bạn muốn sao chép, sau đó nhấp vào Nhân bản.

Xóa sản phẩm

Xóa sản phẩm.

Để xóa một sản phẩm:

 • Đi tới: WooCommerce > Sản phẩm .
 • Tìm sản phẩm bạn muốn xóa.
 • Di chuột vào vùng bên dưới Tên sản phẩm và nhấp vào Thùng rác .

Đánh dấu một sản phẩm là Nổi bật

Để đánh dấu một sản phẩm là nổi bật, hãy chuyển đến: Sản phẩm > Sản phẩm và chọn Dấu sao trong cột nổi bật. Ngoài ra, hãy chọn Chỉnh sửa nhanh và sau đó chọn tùy chọn Nổi bật.

Đánh dấu một sản phẩm là Nổi bật.

Đặt một sản phẩm nổi bật

Lọc hoặc sắp xếp sản phẩm

Ngoài các tùy chọn bên dưới, Trình tùy chỉnh WooCommerce (WooCommerce Customizer) cung cấp cho bạn khả năng tùy chỉnh Danh mục sản phẩm của mình. Truy cập : WooCommerce Customizer – Danh mục sản phẩm .

Lọc sản phẩm

Sử dụng chức năng Bộ lọc để biết số lượng sản phẩm, xem sản phẩm theo loại hoặc xem sản phẩm nào đang Đặt hàng trước (On Backorder) hoặc Hết hàng.

Lọc sản phẩm.

 1. Đi tới: WooCommerce > Sản phẩm .
 2. Chọn Danh mục , Loại sản phẩm và / hoặc Tình trạng tồn kho, hoặc bất kỳ sự kết hợp nào của cả ba.
 3. Nhấp vào Bộ lọc .

Sắp xếp sản phẩm

Sắp xếp khác với Lọc, ở chỗ bạn có thể kéo và thả các sản phẩm để sắp xếp lại chúng.

Sắp xếp sản phẩm.

 1. Đi tới: WooCommerce > Sản phẩm .
 2. Chọn Sắp xếp .
 3. Chọn Danh mục , Loại sản phẩm và / hoặc Tình trạng tồn kho, hoặc bất kỳ sự kết hợp nào của cả ba.
 4. Nhấp vào Bộ lọc .

Bây giờ bạn có thể kéo và thả các sản phẩm theo thứ tự theo ý thích của mình.

Sắp xếp sản phẩm.

ID sản phẩm

Đôi khi cần có ID sản phẩm WooCommerce khi sử dụng mã ngắn (shortcodes), tiện ích (widgets) và liên kết.

Để tìm ID, hãy chuyển đến Sản phẩm và di chuột qua sản phẩm bạn cần ID. Số ID sản phẩm được hiển thị.

ID sản phẩm.

Cho phép Backorders

Chọn có cho phép Đơn hàng đặt trước từ trình đơn thả xuống hay không, nếu bạn đang quản lý tồn kho của một sản phẩm. Sử dụng Thông báo nâng cao (mua riêng) để giúp thông báo cho người khác không phải là quản trị viên cửa hàng nếu đơn hàng đặt trước được đặt.

Cho phép Backorders.

Để cho phép đơn đặt hàng đặt trước, Tình trạng tồn kho phải được đặt thành Còn hàng mặc dù Số lượng còn hàng là 0 hoặc ít hơn.

Hầu hết các cổng thanh toán đều tính phí ngay lập tức. Nếu bạn muốn đợi để tính phí khách hàng cho một mặt hàng khi nó có hàng trở lại, hãy sử dụng WooCommerce Waitlist (mua riêng) để gửi email cho tất cả người dùng, thông báo cho họ rằng mặt hàng đã về kho kèm theo liên kết để mua.

Câu hỏi thường gặp

Có thể chỉnh sửa nhiều sản phẩm cùng một lúc không?

Có. Làm theo hướng dẫn này: Cách Chỉnh sửa Hàng loạt Sản phẩm .

Leave a comment

Your email address will not be published.