Categories
Software Architecture

Thiết Kế Kiến Trúc 4: Tạo Hệ Thống Khung

Tạo hệ thống khung

 • Cung cấp khả năng cơ bản để triển khai chức năng
  • Để thuận lợi cho dự án
 • Kỹ thuật phần mềm cổ điển: sơ khai
  • Hướng kiến trúc: trình tự trở nên rõ ràng
  • Đầu tiên
   • Triển khai SW xử lý việc thực thi và tương tác của các thành phần kiến trúc
    • Bộ lập lịch, công cụ quy tắc, đồng bộ hóa tiến trình, phối hợp trình khách-trình chủ
   • Hoặc cài đặt
  • Sau đó: chức năng đơn giản nhất trong mỗi thành phần
  • Sau đó, thứ tự giảm dần theo mức độ quan trọng của dự án
  • Vòng đời phân phối tiến hóa (EDLC)

Microsoft và EDLC

 • Hệ thống khung hoàn chỉnh được hình thành sớm
  • Hệ thống “làm việc” có độ trung thực thấp
   • Được xây dựng lại thường xuyên (hàng đêm)
   • => các tính năng có thể được đánh giá xem đủ hay không
  • Sự cố có thể xảy ra
   • Nhóm phát triển đầu tiên hoàn thành phần xác định giao diện hệ thống
   • Hình phạt cho các phần phức tạp hơn của hệ thống
   • Làm giảm: đàm phán sớm các giao diện trong hệ thống khung

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *