Khung Nhìn Và Tài Liệu Kiến Trúc (Bass Và Những Người Khác) 5: Lập tài liệu trên các khung nhìn

Lập tài liệu trên các khung nhìn

 • Thu thập thông tin áp dụng cho
  • Nhiều khung nhìn
  • Tổng thể gói tài liệu
 • 3 khía cạnh chính
  1. Cách trình bày và tổ chức tài liệu để các bên liên quan tìm thấy thông tin một cách hiệu quả và đáng tin cậy
   • Danh mục khung nhìn và mẫu khung nhìn
  2. Kiến trúc là
   • Tổng quan hệ thống ngắn gọn thông báo về mục đích của hệ thống, cách các khung nhìn liên quan với nhau; danh sách các phần tử và nơi chúng xuất hiện; bảng thuật ngữ dự án
  3. Tại sao kiến trúc lại như vậy
   • Bối cảnh của hệ thống, các ràng buộc bên ngoài đã được áp đặt để định hình kiến trúc, cơ sở lý luận cho các quyết định quy mô lớn chi tiết thô

Lập tài liệu trên các khung nhìn

Lập tài liệu trên các khung nhìn.

Cách tổ chức tài liệu để phục vụ các bên liên quan

 • Danh mục khung nhìn
  • Giới thiệu của độc giả về các khung nhìn có trong bộ tài liệu
  • Sử dụng bộ tài liệu làm cơ sở cho
   • Giao tiếp: cần thiết cho người đọc mới để xác định đâu là thông tin cụ thể
   • Phân tích: cần thiết để biết những khung nhìn nào chứa thông tin cần thiết cho một phân tích cụ thể

Cách tổ chức tài liệu để phục vụ các bên liên quan, 2

 • Danh mục khung nhìn, 2
  • Một mục nhập (entry) cho mỗi khung nhìn trong bộ tài liệu
  • Mỗi mục nhập như vậy
   • Tên khung nhìn và kiểu mà nó khởi tạo
   • Mô tả các kiểu phần tử, kiểu quan hệ, thuộc tính của khung nhìn
   • Mô tả khung nhìn dùng để làm gì
   • Thông tin quản lý về tài liệu khung nhìn (phiên bản mới nhất, vị trí và chủ sở hữu của tài liệu khung nhìn)

Cách tổ chức tài liệu để phục vụ các bên liên quan, 3

 • Mẫu khung nhìn
  • Tổ chức tiêu chuẩn cho khung nhìn
  • Giúp người đọc điều hướng nhanh chóng đến phần quan tâm
  • Giúp người viết sắp xếp thông tin
  • Giúp người viết thiết lập các tiêu chí để biết lượng công việc còn lại phải làm

Kiến trúc là gì

 • Tổng quan hệ thống
  • Mô tả ngắn gọn về
   • Chức năng của hệ thống
   • Người dùng của hệ thống là ai
   • Bất kỳ nền tảng / ràng buộc quan trọng nào
  • Mục đích
   • Cung cấp cho người đọc mô hình tinh thần nhất quán của hệ thống và mục đích của nó
   • Nếu hệ thống nói chung có một cái nhìn tổng quan về hệ thống, thì ở đây chúng ta chỉ đề cập đến nó

Kiến trúc là gì, 2

 • Ánh xạ giữa các khung nhìn
  • Bất kỳ hai khung nhìn nào cũng có nhiều điểm chung
  • Ánh xạ cung cấp sự rõ ràng về các mối quan hệ của khung nhìn
  • Chúng ta chọn những cái cung cấp cái nhìn sâu sắc nhất
  • Nói chung: các phần của phần tử khung nhìn có thể ánh xạ tới các phần tử khung nhìn khác
  • Exp : ánh xạ lớp tới các cá thể đối tượng của nó
  • Biến chứng: các phần tử thời gian chạy của hệ thống hoàn toàn không tồn tại dưới dạng các phần tử mã
   • Được nhập vào thời gian chạy, được kết hợp vào thời gian xây dựng / tải (build/load time)

Kiến trúc là gì, 3

 • Danh sách phần tử
  • Chỉ mục của tất cả các phần tử xuất hiện trong tất cả các khung nhìn
  • Một con trỏ đến nơi mỗi phần tử được định nghĩa
 • Bảng thuật ngữ dự án
  • Liệt kê và xác định các thuật ngữ duy nhất cho hệ thống có ý nghĩa đặc biệt
  • Danh sách các từ viết tắt , ý nghĩa của chúng
  • Tham chiếu đến bảng thuật ngữ đã tồn tại

Tại sao kiến trúc lại như vậy

 • Cơ sở lý luận của khung nhìn chéo
  • Giải thích cách kiến trúc tổng thể là giải pháp cho các yêu cầu
  • Nó có thể giải thích
   • Ý nghĩa của các lựa chọn thiết kế trên toàn hệ thống đối với việc đáp ứng các yêu cầu / thỏa mãn các ràng buộc
   • Ảnh hưởng đến kiến trúc khi thêm vào yêu cầu dự kiến mới hoặc thay đổi yêu cầu hiện có
   • Ràng buộc đối với nhà phát triển trong việc triển khai giải pháp
   • Các lựa chọn thay thế thiết kế bị từ chối: tại sao?
  • Tại sao một quyết định được đưa ra
  • Những tác động trong việc thay đổi một quyết định là gì

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *