Categories
Software Architecture

Khung Nhìn Và Tài Liệu Kiến Trúc (Bass Và Những Người Khác) 3: Các Khung Nhìn

Khung nhìn và tài liệu SA

 • Nguyên tắc cơ bản của việc lập tài liệu SA: Việc lập tài liệu kiến trúc là một vấn đề
  1. Ghi lại các khung nhìn có liên quan
  2. Thêm tài liệu áp dụng cho nhiều khung nhìn
 • Các phần trong việc lập tài liệu
  1. Chọn các khung nhìn thích hợp
  2. Ghi lại từng khung nhìn có liên quan
  3. Thông tin tài liệu áp dụng cho nhiều khung nhìn

Chọn các khung nhìn thích hợp

 • Gói tài liệu cần thiết dựa trên cơ sở
  • Các bên liên quan là ai
  • Việc sử dụng tài liệu trong tương lai
  • Thuộc tính chất lượng
 • Các khung nhìn khác nhau
  • Hỗ trợ các mục tiêu và người dùng khác nhau
  • Làm nổi bật các phần tử và mối quan hệ khác nhau
  • Có thể cụ thể cho hệ thống

Chọn các khung nhìn thích hợp 2

 • Tạo danh sách khung nhìn ứng viên (ma trận)
  • Liệt kê các bên liên quan
  • Liệt kê các khung nhìn cần thiết
  • Điền số lượng thông tin mỗi ô: không có, chỉ tổng quan, chi tiết vừa phải, chi tiết cao

Ví dụ về bảng

Ví dụ về bảng.

Chọn các khung nhìn thích hợp 3

 • Kết hợp các khung nhìn
  • Quá nhiều khung nhìn
  • Xóa các khung nhìn có thông tin “chỉ tổng quan”
  • Xem liệu các bên liên quan ở trên có thể được các khung nhìn khác phục vụ với thông tin cần thiết hơn không
  • Kết hợp các khung nhìn
 • Ưu tiên
  • Quyết định việc cần làm trước

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *