Categories
Software Architecture

Khung Nhìn Và Tài Liệu Kiến Trúc (Bass Và Những Người Khác) 2: Sử dụng Kiến Trúc Phần Mềm

Sử dụng SA

 • Bản thiết kế chi tiết cho hệ thống và dự án phát triển nó
 • Xác định phân công công việc
 • Mang đặc tính chính của hệ thống
 • Tạo tác (Artifact) để phân tích sớm
 • Tìm hiểu, bảo trì, khai thác hệ thống sau khi triển khai
 • Chất keo khái niệm
  • Cho tất cả các giai đoạn của dự án
  • Đối với tất cả các bên liên quan

Lập tài liệu SA

 • Bước đầu để tạo ra nó
  • Kiến trúc tốt sẽ vô dụng nếu không được hiểu hoặc hiểu sai
  • Kiến trúc cần được mô tả
   • đầy đủ chi tiết
   • không mơ hồ
   • được tổ chức để truy xuất thông tin

Việc sử dụng tài liệu SA

 • “một kích thước phù hợp với tất cả” KHÔNG hoạt động
 • Tài liệu phụ thuộc vào cách SA sẽ được sử dụng
 • Tài liệu phải
  • Đủ trừu tượng cho nhân viên mới
  • Đủ chi tiết như bản kế hoạch phân tích
  • Cụ thể cho các bên liên quan cụ thể
   • Phân tích bảo mật, lập trình viên
   • Có kinh nghiệm, mới

Tài liệu SA

 • Chuẩn tắc (Prescriptive)
  • Quy định những gì phải đúng bằng cách đặt những ràng buộc vào các quyết định phải được thực hiện
 • Miêu tả (Descriptive)
  • Mô tả những gì là đúng bởi kể lại các quyết định đã được thực hiện về thiết kế hệ thống
 • Các bên liên quan khác nhau có những nhu cầu khác nhau
  • Đối với các loại thông tin, các cấp, xử lý
  • Các bên liên quan nên nhanh chóng tìm thấy các tài liệu liên quan

Tài liệu SA 2

 • Bộ tài liệu duy nhất và lộ trình
  • Các bên liên quan khác nhau có thể điều hướng thông qua nó
 • Dễ đọc
 • Một người dùng quan trọng của tài liệu
  • Kiến trúc sư trong tương lai của dự án
   • Cùng kiến trúc sư: kho tư tưởng, kho quyết định thiết kế
   • Kiến trúc sư khác nhau: kiểm tra cách người tiền nhiệm giải quyết các nhiệm vụ khó khăn, lý do tại sao một số quyết định được đưa ra

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *