Categories
Software Architecture

Thiết Kế Kiến Trúc 1: Kiến Trúc Trong Vòng Đời

Cách xây dựng một kiến trúc bằng phương pháp ADD

 1. Kiến trúc trong vòng đời
 2. Thiết kế kiến trúc
 3. Cấu trúc nhóm
 4. Hệ thống khung

Thuật ngữ SA

 • Kiến trúc phần mềm
  • Áp dụng cho một hệ thống
  • Mô tả các kiểu phần tử, cách chúng tương tác, cách chức năng sản phẩm được ánh xạ tới chúng
  • Mô tả các thể hiện tồn tại trong hệ thống
  • Mức độ cụ thể cần thiết để thiết kế một hệ thống

Kiến trúc trong vòng đời

 • Vòng đời phân phối tiến hóa (EDLC)
  • Phản hồi của người dùng và khách hàng
  • Lặp lại một số bản phát hành trước khi phát hành cuối cùng
  • Thêm chức năng với mỗi lần lặp lại

Kiến trúc trong vòng đời.

EDLC

EDLC.

Yêu cầu → đầu vào

 • Kiến trúc được định hình theo yêu cầu
  • Các yêu cầu về chức năng, chất lượng và kinh doanh
  • Được gọi là trình điều khiển kiến trúc (architectural drivers)
 • Xác định trình điều khiển
  • Xác định các mục tiêu kinh doanh ưu tiên cao nhất (ít!)
  • Biến các mục tiêu kinh doanh này thành các kịch bản chất lượng
   • Hoặc các trường hợp sử dụng
  • Chọn những thứ có tác động nhiều nhất đến kiến trúc: trình điều khiển kiến trúc (<= 10)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *