Sử Dụng Nền Tảng Thương Mại Điện Tử B2B OroCommerce (Phần 4: Quản Lý Hồ Sơ Thanh Toán)

11. Quản lý hồ sơ thanh toán (Hồ sơ khách hàng Authorize.Net)

Quản lý hồ sơ thanh toán (Hồ sơ khách hàng Authorize.Net).

Thêm mới Credit Card

  • Từ trang Manage Payment Profiles, nhắp +Add New Credit Card ở phía phải.
  • Trong New Payment Profile form, điền các thông tin:

Thêm mới Credit Card.

  • Nhắp Save.

Thêm mới Credit Card. Thêm mới Credit Card. Thêm mới Credit Card. Thêm mới Credit Card. Thêm mới Credit Card.

Quản lý hồ sơ Credit Card

Để sửa một credit card, nhắp fa-pencil Edit ở cuối hàng của mỗi hồ sơ.

Quản lý hồ sơ Credit Card.

Để sửa thông tin card, chọn check box Update Credit Card Information và điền thông tin mới trong credit card form.

Quản lý hồ sơ Credit Card.

Để xóa credit card, nhắp fa-trash Delete ở cuối hàng của mỗi hồ sơ. Nhắp Yes trong hộp xác nhận.

Quản lý hồ sơ Credit Card.

Thêm mới Bank Account

  • Từ trang Manage Payment Profiles, nhắp +Add New Bank Account
  • Trong New Payment Profile form, điền các thông tin:

Thêm mới Bank Account.

  • Nhắp Save.

Thêm mới Bank Account. Thêm mới Bank Account. Thêm mới Bank Account.

Quản lý Bank Account

Để sửa một bank account, nhắp fa-pencil Edit ở cuối hàng của mỗi tài khoản.

Quản lý Bank Account.

Để sửa thông tin account, chọn check box Update Bank Account Information và điền thông tin mới trong bank account form.

Quản lý Bank Account.

Để xóa một bank account, nhắp fa-trash Delete ở cuối hàng của mỗi tài khoản. Nhắp Yes trong hộp xác nhận.

Quản lý Bank Account.

Hồ sơ thanh toán trên trang Authorize.Net

Tất cả hồ sơ thanh toán credit card và bank account được đồng bộ với Authorize.Net ngay khi chúng được thêm hay sửa ở trên trang OroCommerce. Bạn có thể truy cập tất cả chi tiết thanh toán trong Customer Profile của bạn trên trang Authorize.Net nơi bạn có thể tính phí hay hoàn lại một giao dịch cho hồ sơ ID của mình.

Hồ sơ thanh toán trên trang Authorize.Net.

Leave a comment

Your email address will not be published.