Categories
E-commerce Uncategorized

Sử Dụng Nền Tảng Thương Mại Điện Tử B2B OroCommerce (Phần 1: Cửa Hàng B2B)

1. Đăng ký và Đăng nhập

Tạo Tài khoản

Tạo Tài khoản. Tạo Tài khoản. Tạo Tài khoản. Tạo Tài khoản.

Đăng nhập

Tạo Tài khoản. Tạo Tài khoản.

Quên Mật khẩu

Tạo Tài khoản. Khung nhìn tổng quan.

2. Bắt đầu với Thanh công cụ và Giao diện

Khung nhìn tổng quan

Thanh công cụ đầu trang

Thanh công cụ đầu trang.

Các đường Links cuối trang

Các đường Links cuối trang.

Thanh Menu người dùng

Thanh Menu người dùng. Khung nhìn tổng quan.

Thanh Menu truy cập nhanh

Thanh Menu truy cập nhanh.

Thanh Menu chính

Thanh Menu chính.

Các điều khiển thông dụng

Bảng dữ liệu

Bảng dữ liệu.

Vết vị trí

Vết vị trí.

Chọn hiển thị: Sắp xếp, Khung nhìn, duyệt trang

Sắp xếp. Các điều khiển thông dụng. Lưu khung nhìn. Lưu khung nhìn.

Lưu khung nhìn

Lưu khung nhìn. Refresh bảng dữ liệu.

Nút thao tác: Refresh bảng dữ liệu, Reset bảng dữ liệu, Chọn cột, lọc

Refresh bảng dữ liệu. Lọc dữ liệu.

Lọc dữ liệu

Lọc dữ liệu. Thao tác bảng. Thao tác bảng. Thao tác bảng. Thao tác bảng. Thao tác bảng. Thao tác bảng. Thao tác bảng. Thao tác bảng.

Thao tác bảng

Thao tác bảng. Tìm kiếm. Tìm kiếm. Tìm kiếm. Tìm kiếm. Tìm kiếm. Tìm kiếm.

Tìm kiếm

Tìm kiếm.

3. Hồ sơ của tôi

Thông tin Tài khoản

Thông tin Tài khoản.

Địa chỉ mặc định

Địa chỉ mặc định. Bảo vệ dữ liệu.

Bảo vệ dữ liệu

Bảo vệ dữ liệu.

Chấp nhận Điều khoản

Chấp nhận Điều khoản. Chấp nhận Điều khoản. Chấp nhận Điều khoản.

Hủy Điều khoản

Hủy Điều khoản. Mở Sổ địa chỉ.

4. Sổ tay Địa chỉ

Mở Sổ địa chỉ

Mở Sổ địa chỉ.

Quản lý Địa chỉ

Quản lý Địa chỉ công ty

Quản lý Địa chỉ công ty. Quản lý Địa chỉ.

Quản lý Địa chỉ của tôi

Quản lý Địa chỉ của tôi.

5. Người dùng và Chức vụ trong công ty

Người dùng

Người dùng.

Trang thông tin người dùng

Trang thông tin người dùng.

Tạo mới và quản lý người dùng

Tạo mới người dùng.

Chức vụ

Chức vụ.

Trang thông tin Chức vụ

Trang thông tin Chức vụ.

Tạo mới Chức vụ

Tạo mới Chức vụ.

Permission

View
Create
Edit
Delete
Assign

Level

None
User (Own)
Department Level (Same Level)
Corporate (All Levels).

6. Đặt hàng và Thanh toán

Đặt hàng và Thanh toán.

Hiểu quá trình Thanh toán

Thanh toán nhiều bước

Thanh toán nhiều bước. Thanh toán nhiều bước. Thanh toán nhiều bước. Thanh toán nhiều bước. Thanh toán nhiều bước.

Thanh toán một bước

Thanh toán một bước.

Khách thanh toán

Khách thanh toán. Ví dụ Khách thanh toán. Ví dụ quá trình Khách thanh toán.

Để hoàn tất đăng ký, mở hộp mail của bạn và xác nhận email đăng ký.

Khuyến mãi lúc thanh toán

Khuyến mãi lúc thanh toán.

Tạo đơn hàng

Đơn hàng được tạo bằng hai cách:

Từ shopping list (Bảng mua sắm)

Từ shopping list (Bảng mua sắm).

Từ quick order form (Mẫu đặt hàng nhanh)

Từ quick order form (Mẫu đặt hàng nhanh). Từ quick order form (Mẫu đặt hàng nhanh). Từ quick order form (Mẫu đặt hàng nhanh).

Đặt lại Đơn hàng

Đặt lại Đơn hàng. Đặt lại Đơn hàng. Đặt lại Đơn hàng. Đặt lại Đơn hàng.

7. Sản phẩm đã mua

Sản phẩm đã mua.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *