Categories
Uncategorized

Cài WordPress trên Cloud Linux Servers (Hệ điều hành Debian)

Chuẩn bị

Cập nhật Hệ điều hành: $ sudo apt-get update
Cài NGINX: $ sudo apt-get install nginx
Cài MySQL: $ cd /tmp
$ sudo apt install gnupg
$ wget https://dev.mysql.com/get/mysql-apt-config_0.8.14-1_all.deb
$ sudo dpkg -i mysql-apt-config_0.8.14-1_all.deb
$ sudo apt-get update
$ sudo apt-get install mysql-server
Trong quá trình cài đặt, nó sẽ yêu cầu nhập mật khẩu của MySQL root. Ghi nhớ mật khẩu này để quản trị Database.
$ sudo mysql_secure_installation
Khi nó hỏi có muốn cài VALIDATE PASSWORD plugin không? Trả lời: Y
Khi nó hỏi có muốn đổi password của root không? Trả lời: N
Khi nó hỏi có muốn xóa anonymous users không? Trả lời: Y
Khi nó hỏi có muốn xóa database test and truy cập đến nó không? Trả lời: Y
Khi nó hỏi có muốn nạp lại privilege tables ngay bây giờ không? Trả lời: Y
Cài PHP: $ sudo apt-get install php-fpm php-mysql php-curl php-gd php-intl php-mbstring php-soap php-xml php-xmlrpc php-zip
Nạp lại PHP: $ sudo systemctl restart php7.3-fpm

Cài WordPress

Bước 1: Tạo Database và User

Kết nối MySQL: $ mysql -u root -p
Tạo Database: mysql> CREATE DATABASE wordpress CHARACTER SET utf8 COLLATE utf8_unicode_ci;
Tạo User: mysql> CREATE USER ‘wordpress’@’localhost’ IDENTIFIED WITH mysql_native_password BY ‘db_password’;
Gán quyền: mysql> GRANT ALL PRIVILEGES ON wordpress.* TO ‘wordpress’@’localhost’;
Kích hoạt quyền: mysql> FLUSH PRIVILEGES;
Ngắt kết nối: mysql> Exit

Bước 2: Download và giải nén

Chuyển đến thư mục tạm: $ cd /tmp
Tải WordPress về: $ curl -LO https://wordpress.org/latest.tar.gz
Giải nén: $ sudo tar xzvf latest.tar.gz

Bước 3: Cấu hình wp-config.php

Đổi file cấu hình mẫu thành file cấu hình: $ cp /tmp/wordpress/wp-config-sample.php /tmp/wordpress/wp-config.php
Chuyển WordPress đến thư mục Web: $ sudo cp -a /tmp/wordpress/. /var/www/viettechgroup
Gán quyền: $ sudo chown -R www-data:www-data /var/www/viettechgroup
Bảo mật WordPress: $ curl -s https://api.wordpress.org/secret-key/1.1/salt/
Đưa thông tin trên (‘AUTH_KEY’, ‘SECURE_AUTH_KEY’, ‘LOGGED_IN_KEY’, ‘NONCE_KEY’, ‘AUTH_SALT’, ‘SECURE_AUTH_SALT’, ‘LOGGED_IN_SALT’, ‘NONCE_SALT’) vào file cấu hình wp-config.php: $ sudo nano /var/www/viettechgroup/wp-config.php
Sửa ‘DB_NAME’, ‘DB_USER’, ‘DB_PASSWORD’, tương ứng ‘wordpress’ , ‘wordpress’ , ‘db_password’.

Bước 4: Cấu hình NGINX viettechgroup.conf

Copy file cấu hình mẫu: $ cp /etc/nginx/sites-available/default /etc/nginx/sites-enabled/viettechgroup.conf
$ sudo nano /etc/nginx/sites-enabled/viettechgroup.conf
Sửa lại như sau:
server {
listen 80;
listen [::]:80;
root /var/www/viettechgroup;
index index.html index.htm index.nginx-debian.html index.php;
server_name viettechgroup.com www.viettechgroup.com;
location /favicon.ico {
log_not_found off;
access_log off;
}
location /robots.txt {
allow all;
log_not_found off;
access_log off;
}
location / {
try_files $uri $uri/ /index.php?$args;
}
location ~ .php$ {
include snippets/fastcgi-php.conf;
fastcgi_pass unix:/run/php/php7.3-fpm.sock;
}
location ~* .(js|css|png|jpg|jpeg|gif|ico)$ {
expires max;
log_not_found off;
}
}
Nạp lại NGINX: $ sudo systemctl reload nginx

Bước 5: Chạy kịch bản cài đặt

Dùng trình duyệt vào địa chỉ: http://server_name_hoặc_IP_address. Thực hiện các bước cài đặt.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *